Cookie- og privatlivspolitik

Få et indblik i hvordan Dansk Præmatur Forening behandler persondata.

Persondatapolitik for Dansk Præmatur Forening

Læs mere om vores persondatapolitik herunder.

1 Generelt

1.1 Foreningens persondatapolitik gælder alle personoplysninger, man giver til foreningen, og/eller som foreningen indsamler, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder besøg på websiden praematur.dk I datapolitikken kan man læse mere om, hvilke oplysninger foreningen indsamler, hvordan det håndteres og hvor længe, foreningen opbevarer personoplysninger. Kontakt foreningens formand, hvis der er oplysninger i datapolitikken, som du ikke kan acceptere. På www.praematur.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af datapolitikken.

2 Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
Dansk Præmatur Forening
Gendarmvej 5
6094 Hejls
Tlf. 7025 2027
info@praematur.dk
cvr. 27199488
(Herefter ”Foreningen”)

2.2 Den overordnede retslige ramme for behandling af personoplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende datapolitik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til foreningens formand.

3 Definitioner

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger – Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig – Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler – Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling – Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for foreningen.

Særlige Kategorier af Personoplysninger – Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven – Loven, der er vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

4 Formål med behandling af dine personoplysninger

4.1 Som medlem, kunde eller bidragyder hos os er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger så vi både kan give dig de ydelser, du efterspørger og samtidigt leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både håndtering af bidrag, køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemsskaber hos os. Det kan også være ved brug af vores webshop og i forbindelse med vores markedsføring.

5 De personoplysninger, som vi behandler

5.1 Følgende personoplysninger indsamles om medlemmer, kunder eller bidragydere: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse. For medlemmer indsamles desuden oplysninger om fødselssted, børns gestationsalderen ved fødslen, interesse i at være aktivt og evt. kommentarer. 

6 Cookies

6.1 På foreningens webside praematur.dk bruges ”cookies” til indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra websitets servere til en browser og lagres på computerens harddisk eller mobil device. Cookies gør det nemmere at bruge websiden. Foreningen behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Man kan indstille browseren til at informere, når den modtager en cookie. Det betyder at man altid har mulighed for at tage stilling til, om man vil acceptere den. Man kan også vælge helt at slå funktionen fra. Cookierne indeholder ikke personoplysninger.

7 Sådan behandler foreningen personoplysninger

7.1 Personoplysninger er afhængig af, om man er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller om man blot er bruger af praematur.dk.

7.1.1 Foreningens medlemmer: personoplysninger bruges til at:
• administrere dit medlemsforhold
• sende nødvendig information om et medlemskab og udsende Livsbladet 

7.1.2 Købere at produkter: personoplysninger bruges til at:
• registrere information fra webshoppen
• fremsende ordrebekræftelser
• svare på spørgsmål
• udføre ordrer
• håndtere administration af kundeforholdet

7.1.3 Bidragsydere: personoplysninger bruges til at:
• administrere indbetalinger
• sende dig information om bidrag

7.1.4 Brugere af websiden praematur.dk: personoplysninger bruges til at
• stille vores hjemmeside til rådighed med forskellige funktioner
• udarbejde statistik på vores hjemmeside;
• optimere vores websides brugeroplevelse

8 Behandlingsgrundlag – hvorfor foreningen må behandle personoplysninger 

8.1 Når man bliver medlem af foreningen, giver et bidrag, køber en vare fra webshoppen eller et plads på et kursus, behandler vi personoplysninger til det pågældende formål. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med forespørgsler. Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). Behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne håndtere medlemsskaber, salg og forespørgsler. Vi må også behandle dine personoplysninger jf Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f).  

8.2 Derudover er foreningen retligt forpligtet til at behandle personoplysninger til brug for dokumentation af transaktioner og lignende iht. reglerne i bogføringsloven. Foreningen skal gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. 

8.3 For brugere af websiden praematur.dk er der behov for at administrere de oplysninger, som man selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Foreningen kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt websiden. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler IP-adressen, vil det være på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

9 Deling af personoplysninger

9.1 Foreningen deler personoplysninger med leverandører og samarbejdspartnere, som udfører fx udsendelse af Livsbladet og informationskampagner eller som står for IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele personoplysninger med serviceleverandører, tekniske support og foreningens bankforbindelse.

9.2 Foreningen kan dele personoplysninger af medlemmer af lokalgrupper med disse grupper i forbindelse med aktiviteter, fx invitationer.

9.3 Derudover deles personoplysninger i det omfang, foreningen er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10 Opbevaring og sletning af dine Personoplysninger

Foreningen opbevarer personoplysninger efter nedenstående regler:

10.1 For kunder: personoplysninger opbevares i op til 5 år fra købstidspunktet.

10.2 For medlemmer: personoplysninger opbevares i op til 5 år fra udmeldelses år.

10.3 For bidragyder: personoplysninger opbevares i op til 5 år fra datoen for donationen.

10.4 For webside brugere, der hverken er kunde, medlem, tidligere medlem eller bidragyder:  personoplysninger registreret på websiden opbevares i op til 1 år fra seneste aktivt besøg på praematur.dk.

11 Rettigheder

11.1 Indsigt: Man har ret til at få indsigt i egen personoplysninger, foreningen behandler. Alle kan anmode om indsigt i de personoplysninger, der er registreret ved at skrive en mail eller e-mail til foreningens formand og det vil blive besvaret så hurtigt som muligt.

11.2 Berigtigelse og sletning: Man har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af egne personoplysninger. Derefter vil foreningen efterkomme anmodningen så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis det ikke er muligt, vil foreningen tage kontakt til personen. 

11.3 Begrænsning af behandling: Under særlige omstændigheder har man ret til at få begrænset behandling af personoplysninger. Kontakt foreningens formand hvis dette ønskes. 

11.4 Dataportabilitet: Man har ret til at modtage egne personoplysninger (kun oplysninger vedrørende en selv) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt foreningens formand hvis dette ønskes.

11.5 Indsigelsesret: Man har ret til at bede foreningen om ikke at behandle ens egne personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Kontakt foreningens formand hvis dette ønskes.

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke: Man har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage i forbindelse med personoplysninger. En tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af en behandling foretaget før tilbagekaldelsen. Kontakt foreningens formand hvis dette ønskes.

Der kan være betingelser eller begrænsninger i forhold til ovennævnte rettigheder. Det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12 Evt. konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

12.1 Såfremt man er forpligtet til at give oplysninger om sig selv til foreningen, vil det fremgå hvor personoplysningen indsamles. 

13 Klage til tilsynsmyndighed

14.1 Hvis man er utilfreds med foreningens behandling af personoplysninger, kan man klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

14 Opdatering af denne Politik

15.1 Dansk Præmatur Forening er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Denne datapolitik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af datapolitikken vil blive offentliggjort på foreningens webside praematur.dk, hvor det vil være muligt at finde en opdateret version af datapolitikken.

Datapolitikken er senest opdateret maj 2019.

Cookies for Dansk Præmatur Forening