Generalforsamlinger

Her kan du se vores referater fra generalforsamlinger

Vi holder generalforsamling i foråret, og vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. Næste gang er lørdag den 20. marts 2021. Sted offentliggøres senere.

Bestyrelsen har ansvar for at udvikle foreningen og koordinere foreningens aktiviteter. Vi mødes ca. 8 gange om året på en hel dag plus ca. 4-5 arbejdsmøder om aften med udvalgte medlemmer af bestyrelsen. Derudover har vi 1-2 arrangementer og en generalforsamling.

På bestyrelsesmøder behandler vi vigtige emner, fordeler opgaver og sætter projekter i gang. Emner kan komme fra medlemmer, fagpersoner eller fra vores egne visioner. Vi prioriterer opgaverne og hvert medlem af bestyrelsen har bestemte kompetencer og ansvarsområder.

Koordinering og formidling
Hver uge kommer der utrolig mange henvendelser til bestyrelsen. Fagpersoner, der har spørgsmål. Studerende, undervisere og forskere, der har brug for information. Forældre, der har spørgsmål eller udfordringer af forskellige art. Producenter, der har brug for fakta og statistikker. Journalister, der har brug for fakta, interviewpersoner eller vinkler. Medlemmer, der har rigtig gode ideer eller værdifulde informationer at dele med os.

Bestyrelsen holder sig orienteret om hvad der rører sig inden for præmaturområdet i Danmark og til dels i udlandet. Vi modtager og formidler information. Vi ved hvor informationen findes. Vi gør fagpersoner og journalister opmærksom på vigtige trends.

Vi koordinerer telefonvagten, støtter lokalgrupper, udvikler foreningens website, udgiver publikationer, sender pressemeddelelser, taler med journalister, koordinerer de frivillige kræfter. Taler med politikere om vigtige emner. Hjælper familier og institutioner, der har brug for det.

Sammen står vi stærk
Meget af det, vi laver er nok usynligt for de fleste. Men i de 7 år som foreningen har eksisteret er der sket meget på området og selv om vi ind i mellem ikke synes det går hurtigt nok, kan vi se en tydelig forskel ift. da vi startede. Der er kommet en større opmærksomhed, viden og forståelse for præmature børn – og det giver os styrken til at fortsætte vores frivillige arbejde.

For det er ikke nemt at køre en forening baseret på frivillige kræfter, hvor stort set alle har sarte børn. Men vi brænder for sagen og ved hvor vigtigt det er. Og derfor kan vi altid finde det nødvendige overskud.

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted:
Søndag, den 20. marts 2021 kl. 10.00 Virtuelt

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Elizabeth Pöckel blev valgt til dirigent og referent.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2021

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2020.

 

Årsberetning 2020:

Der er desværre et svagt nedadgående medlemskab, pt. er der 565 medlemmer

Indsatsområder

 • Informationsformidling og PR: Der er blevet arbejdet på den nye platform, og webshoppen. Der blevet udsendt skole- og dagplejekampagner til kommunerne, hvor der er bevilliget §18 midler. Foreningen venter med at lave et stort særnummer af Livsbladet, og sparer på ressourcerne lige pt. Livsbladet udkommer i den form vi kender med fokus på et tema. Foreningen oplever interesse for pjecerne. Derudover har vi platformene Præmatur Nyheder, Tak til neo og facebookgruppen, hvor foreningen kan formidle info til målgruppen. International Præmatur Dag den 17. november markeres også ved hjælp af materialer der sendes ud til sygehusenes neonatal-afdelinger, som kan videregives til indlagte familier. Nogle sygehuse markerer også dagen med belysning af den lilla farve. 
 • Medlemsstøtte: Lokalgrupperne er påvirket af corona restriktioner, og derfor er der nærmest ikke afholdt nogle arrangementer. Der har været stor aktivitet. Der bruges flere timer pr. uge på telefon- og email henvendelser fra familier og fagfolk, der har behov for vejledning samt studerende, der har brug for kontakt til interviewkandidater eller forslag til forskningsartikler. Facebookgruppen er meget aktiv og står stærkere. Medlemmerne på Facebook er gode til at hjælpe hinanden. Der pågår et samarbejde med Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler samt med Skejby og Riget vedrørende NIDCAP.

•Fundraising: Foreningen søger kommunerne for §18 midler, som bruges på informationsformidling, motorikdage og foredrag. Foreningen får ikke mange donationer, men det hænder trods alt en gang i mellem. Foreningen har forbedret forbedret websitet til både at give en donation eller mulighed for at købe blade, pjecer og bilmagnet eller pins.

Handlingsplan 2021

Vi har følgende fokuspunkter for 2020:

Informationsformidling inkl. webudvikling

 • Websitet mangler stadig lidt udvikling på hhv. søgemaskineoptimering, webshop og betaling mm. 
 • Der skal fortsat arbejdes på at styrke kontakten til forskere og fagfolk for at inddrage forældre-vinklen. Foreningen bliver mere inddraget i foredrag, som afvikles af fagfolk, og det skal vi blive ved med.
 • Der har været stor efterspørgsel på materiale bl.a. Livsbladet og pjecer med bestemte temaer, fx forskolebørn og udfordringer. Foreningen kigger derfor på videreudvikling af vores informationsmaterialer og Livsbladet. Vi skal arbejde for informationsformidling via kampagner og foredrag.

 

Medlemsstøtte og synlighed

 • International Præmatur Dag
 • Deltage i foredrag
 • Være mere synlig i Facebook grupperne
 • Hjælpe og rådgive forældre og pårørende, fagfolk og studerende

Fundraising

 • Fokus på puljer og projektansøgninger og fortsat meget selektiv. Større synlighed på muligheden for at donere og aktive kampagner.

 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Elizabeth Pöckel gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Elizabeth Pöckel gennemgik budgettet for 2021. Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen er kommet med følgende ændringsforslag: 

§5 Regnskab: Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet føres på en forsvarlig måde. Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

danÆndres til:

Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet føres på en forsvarlig måde. Regnskabet gennemgås af en statsautoriseret eller registreret revisor.

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på 250 kr. for almindelige medlemmer, og fastholdes på 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne

Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for et år.


Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

 • Frederik Langebeck blev genvalgt
 • Susan Rahbek, modtog ikke genvalg
 • Mette Nejland Frisk, modtog ikke genvalg
 • Anja Faber blev valgt til bestyrelsen
 • Alex Sabour

Følgende suppleanter blev valgt.

 • Sanne Møller Jensen
 • Tina Blum Rasmussen
 • Mette Nejland Frisk
 • Susan Rahbek

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen, består af følgende:

Elizabeth Pöckel

Tine Thingholm

Rebecca Schønherr Thomsen

Winnie Motzfeldt Thomsen

Anja Faber

Frederik Langebeck

Alex Sabour

9. Evt.

Ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen blev afviklet I god ro og orden med 8 deltagere.

page1image52038048

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted:
Lørdag, den 13. juni 2020 kl. 10.00 i Odense

Referat
1. Valg af dirigent og referent

Frederik Langebeck blev valgt til dirigent. Winnie Motzfeldt Thomsen blev valgt til referent.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2020

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2020.

Årsberetning 2019:

Der er desværre et svagt nedadgående medlemskab, pt. er der 579 medlemmer Indsatsområder

 • Informationsformidling og PR: Der arbejdes stadig på den nye platform, og webshoppen er vigtigt at få styr på. Der blevet udsendt skole- og dagpleje- samt opfølgningskampagner til kommunerne, hvor der er bevilliget §18 midler. Der blev udgivet et stort særnummer af Livsbladet med fokus på for tidligt fødte børn i daginstitutionen. Bladet har fortsat en stor fokus med et stort oplag. Derudover er der aktiviteter i nogle af lokalgrupperne, hvor der enten er møder eller etableret et arrangement. International Præmatur Dag den 17. november markeres også ved hjælp af materialer der sendes ud til sygehusenes neonatal-afdelinger, som kan videregives til indlagte familier. Nogle sygehuse markerer også dagen med belysning af den lilla farve. Dansk Præmatur Forening bliver inviteret til at deltage i foredrag, hvor fagfolk deltager for at formidle viden omkring præmature børn.
 • Medlemsstøtte: Der har været stor aktivitet. Der bruges ca. 12-15 timer pr. uge på telefon- og email henvendelser fra familier og fagfolk, der har behov for vejledning samt studerende, der

har brug for kontakt til interviewkandidater eller forslag til forskningsartikler. Facebookgruppen er meget aktiv og står stærkere. Medlemmerne på Facebook er gode til at hjælpe hinanden. Der er stigende antal der følger grupperne: Præmatur Nyheder, Tak til neo, Dansk Præmatur Forening. Der gøres fortsat brug af fagpanelet.

• Fundraising: Foreningen søger kommunerne for §18 midler, som bruges på informationsformidling og foredrag. Der er også søgt til motorikdage, hvor en lille gruppe tilmeldte mødes med sit barn med motoriske udfordringer. Her får familierne gode råd og fif til at afhjælpe barnet i det daglige. Foreningen får ikke mange donationer, men det hænder trods alt en gang i mellem. Foreningen skal forbedre websitet til både muligheden for at give en donation eller mulighed for at købe blade, bilmagnet eller pins.

Handlingsplan 2020

page2image49936064

Vi har følgende fokuspunkter for 2020: Informationsformidling inkl. webudvikling

 • Websitet havde høj prioritet i efteråret 2019, da firmaet, som hostede websitet, gik konkurs. Et nyt website med nye leverandør kom op at køre efter stort arbejde fra Mette Nejland. Vi mangler stadig lidt udvikling og færdiggørelse af websitet, bl.a. søgemaskineoptimering, webshop og betaling mm.
 • Der skal fortsat arbejdes på at styrke kontakten til forskere og fagfolk for at inddrage forældre-vinklen. Foreningen bliver mere inddraget i foredrag, som afvikles af fagfolk, og det skal vi blive ved med.
 • Der har været stor efterspørgsel på materiale bl.a. Livsbladet og pjecer med bestemte

temaer, fx forskolebørn og udfordringer. Derfor skal der kigges på videreudvikling af vores informationsmaterialer og Livsbladet. Vi skal arbejde for informationsformidling via kampagner og foredrag.

Medlemsstøtte og synlighed

 • Fortsat yde støtte til lokalgrupper, supportere arrangementer mv.
 • International Præmatur Dag
 • Deltage i foredrag
 • Være mere synlig i Facebook grupperne
 • Hjælpe og rådgive forældre og pårørende, fagfolk og studerende

page2image49824320

Fundraising

• Fokus på puljer og projektansøgninger og fortsat meget selektiv. Større synlighed på muligheden for at donere og aktive kampagner. Videreudvikle den del af websitet.

page2image49824704

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Jette Lambertsen gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Jette Lambertsen gennemgik budgettet for 2020. Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev øget til 250 kr. for almindelige medlemmer, og fastholdes på 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne

Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for et år.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

 • Elizabeth Pöckel
 • Winnie Motzfeldt Thomsen
 • Tine Thingholm
 • Rebecca Schønherr Thomsen

Følgende suppleanter blev valgt.

 • Jette Lambertsen
 • Tina Blum Rasmussen
 • Heino Rye Rahbek Nielsen
 • Anja Faber
 • Malene Thorstensen
 • Sanne Møller Jensen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen, består af følgende:

Elizabeth Pöckel
Tine Thingholm
Rebecca Schønherr Thomsen

Winnie Motzfeldt Thomsen

Susan Rye Rahbek
Frederik Langebeck
Mette Nejland Frisk

9. Evt.

Ingen bemærkninger.
Generalforsamlingen blev afviklet I god ro og orden med 8 deltagere.

 

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted:
Lørdag, den 30. marts 2019 kl. 10.00 – 13.00 i Odense

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2019

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2019.

 

Årsberetning 2018:

Indsatsområder

 • Web: Vores daværende webplatform var blevet for dyrt og derfor brugte vi en del ressourcer på at vælge en ny leverandør og lave det grundlæggende arbejde, herunder vurdering af indhold, der skulle flyttes, ny struktur, nyt design på websitet og træning i administrationen.
 • Informationsformidling og PR: Der blevet udsendt mange skole- og dagplejekampagner til kommuner, der bevilliget §18 midler. Der er etableret et godt samarbejde med forskerne omkring formidling af projekter og resultater. Der blev udgivet et stort særnummer af Livsbladet med fokus på for tidligt fødte børn i skole (152 sider). Bladet har fortsat en stor fokus med et stort oplag og mellem 84-100 sider.
 • Medlemsstøtte: Der har været stor aktivitet. Der bruges ca. 15 timer pr. uge på telefon- og email henvendelser fra familier og fagfolk, der har behov for vejledning samt studerende, der har brug for kontakt til interviewkandidater eller forslag til forskningsartikler. Facebookgruppen er meget aktiv og medlemmerne er gode til at hjælpe hinanden. Der gøres fortsat brug af fagpanelet.

•International Præmatur Dag blev fejret med en gave til familier på neonatalafdelingerne. Denne gang donerede foreningen 1000 sløjfer til familier og fagfolk for at markere deres støtte til sagen. Familierne blev opfordret til at lave opslag med før/nu billeder på Tak til neo med flere medlemmer og mange bidrag. Derudover deltog foreningen i et pressemeddelelse sammen med Skejby for at bringe opmærksomhed på præmaturitet og aktiviteter på dagen.

 

 • Fundraising: vi ligger på næsten samme niveau som året før med en kombination af midler fra ministerier, kommuner og private donationer.
 • Det er blevet sværere at få familier til at deltage i lokalgruppemøder, da de foretrækker de sociale medier. Familiearrangementer og foredrag har et godt fremmøde. Formidling er dog en vigtig del af lokalgruppernes virke.

 


Handlingsplan 2019

Vi har følgende fokuspunkter for 2019:

Formidling og medlemsstøtte

–       Konvertering og opgradering af indhold fra det gamle website til det nye har høj prioritet. Der skal fortsat arbejdes med medlemstøtte via de forskellige kontaktpunkter, både online og offline. Især de forskellige Facebook grupper og sider. 

–       Der skal fortsat arbejdes på, at styrke kontakten til forskere og fagfolk for at inddrage forældre-vinklen.

–       Det er nødvendigt at videreudvikle Livsbladet. Der har været stor efterspørgsel på materiale med bestemte temaer, fx forskolebørn og udfordringer. 

Aktiviteter/projekter

–       Fortsat yde støtte til lokalgrupper 

–       International Præmatur Dag

Fundraising

–       Fokus på puljer og projektansøgninger og fortsat meget selektiv. Større synlighed på muligheden for at donere.

 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Jette Lambertsen gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Jette Lambertsen gennemgik budgettet for 2019. Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Ingen

 

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev øget til 250 kr. for almindelige medlemmer, og fastholdes på 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for et år.


Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

 • Frederik Langebeck
 • Susan Rye Rahbek 
 • Mette Nejland Frisk

Følgende suppleanter blev valgt.

 • Susanne Elefsen 
 • Tina Blum Rasmussen
 • Mette Eg Olesen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen består af følgende:

Elizabeth Pöckel

Jette Lambertsen

Heino Rye Rahbek Nielsen

Winnie M. Thomsen

Susan Rye Rahbek

Frederik Langebeck

Mette Nejland Frisk

9. Evt.

I.a.b.

Referant: Susan Rye Rahbek

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted:
Lørdag, den 24. marts 2018 kl. 10.00 – 13.00 i Odense

Referat

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

 

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2017 og handlingsplan for 2018

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2018.

 

Årsberetning 2017:

Indsatsområder

 • Informationsformidling og PR: mange ressourcer bruges på sociale medier og Livsbladet. Bladet har et stort oplag og udgives i en størrelse af mellem 88-100 sider. Facebook sider Præmatur Nyheder og Tak til Neo vokser med højt engagement. Der er etableret et godt samarbejde med flere neonatalafdelinger, Videncentret for tidligt fødte børn og flere forskere med speciale i området. Journalister henvender sig til foreningen for udtalelser i forbindelse med artikler og rapportager.
 • Medlemsstøtte: Der har været stor aktivitet på tværs af kanaler. Der bruges ca. 20 timer pr. uge på telefon- og email henvendelser fra familier og fagfolk, der har behov for vejledning samt studerende fra 8. klasse til PhD i forbindelse med opgaver. Facebookgruppen vokser støt og er meget aktiv, som kræver en del arbejde fra administratorerne. Der gøres fortsat brug af emnerådgivning og fagpanelet med spørgsmål omkring forskellige type udfordringer.
 • Web: Da website platformen skal erstattes er der blevet brugt en minimal vedligeholdelse af det nuværende website. Der er dog fortsat høj trafik med en høj position på søgemaskinerne.

•International Præmatur Dag blev fejret med en gave til familier på neonatalafdelingerne. Denne gang donerede foreningen 1000 mini-tavler og stickers så familier kunne fejre både de store og små fremskridt på neonatalafdelingen. Familierne blev opfordret til at lave opslag med før/nu billeder på Tak til neo med mange bidrag.

 

 • Fundraising: vi ligger på næsten samme niveau som året før med en kombination af midler fra ministerier, kommuner og private donationer. 

 


Handlingsplan 2018

Vi har følgende fokuspunkter for 2018:

Formidling og medlemsstøtte

–       Foreningen skal have et nyt platform, der kræver konvertering og opgradering af informationen. Det vil være nemmere at administrere og en bedre formidling af information.

    Der skal fortsat koncentreres på medlemstøtte via de forskellige kontaktpunkter, både telefon,
     email og de sociale medier.

–       Der skal fortsat arbejdes på, at styrke kontakten til forskere og fagfolk for at inddrage forældre-vinklen.

–       Det er nødvendigt at videreudvikle Livsbladet. Der har været stor efterspørgsel på materiale rettet mod bestemte grupper, fx et særnummer med fokus på skolebørn. 

Aktiviteter/projekter

–       International Præmatur Dag 

    Støtte til lokalgrupper ifm. afholdelse af arrangementer og foredrag

Fundraising

–       Fokus på puljer og projektansøgninger, men mere selektiv. Større synlighed på muligheden for at donere.

 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Jette Lambertsen gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

 

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Jette Lambertsen gennemgik budgettet for 2018. Budgettet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag

Ingen

 

7. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet forbliver på 250 kr. for almindelige medlemmer, og fastholdes på 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for et år.


Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

 • Elizabeth Pöckel
 • Jette Lambertsen
 • Winnie Motzfeldt Thomsen
 • Heino Rye Rahbek Nielsen

Følgende suppleanter blev valgt.

 • Frederik Langebeck 
 • Susanne Elefsen 
 • Mette Ryhmann Bak
 • Mette Eg Olesen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen består af følgende: 

Elizabeth Pöckel

Jette Lambertsen

Heino Rye Rahbek Nielsen

Winnie M. Thomsen

Susan Rye Rahbek

Tina B. Rasmussen

Mette Nejland Frisk

9. Evt.

I.a.b.

Referant: Susan Rye Rahbek

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2017

Tid og sted:
Lørdag, den 25. marts 2017 kl. 10.00 – 13.00 i Odense

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2017
Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2017.

Årsberetning 2016:

Indsatsområder

·

Informationsformidling og PR: mange ressourcer bruges på medier og studerende pga. den fortsat store interesse i behandling og etik. Det er blevet sværere at få midler til informationskampagner til kommuner, dog er der blevet udsendt mange skole- og dagplejekampagner. Der er etableret et godt samarbejde med forskerne omkring formidling af projekter og resultater. Foreningen har indgået et samarbejde med Neomune ift. Informationsformidling. Facebook siden Præmatur Nyheder er blevet etableret for at formidle nyheder. Livsbladet har en stor fokus med et stort oplag og mellem 84-100 sider.

Medlemsstøtte: Der har været stor aktivitet. Der bruges ca. 20 timer pr. uge på telefon- og email henvendelser fra familier og fagfolk, der har behov for vejledning. Især fagfolk fra kommuner henvender sig efter kampagneudsendelser. Facebookgruppen er meget aktiv og medlemmerne er gode til at hjælpe hinanden. Der gøres fortsat brug af fagpanelet.

Web: Det har været svært at finde de nødvendige ressourcer til, at arbejde på websitet og derfor har der været minimal vedligeholdelse. Alligevel er der stabil trafik og vi har fået en højere position på søgemaskinerne. Ansøgningen til Aktivitetspuljen for midler til et nyt webplatform er blevet imødekommet og planlægningen er gået i gang.

Traditionen tro blev International Præmatur Dag fejret med en gave til familier på neonatalafdelingerne. Denne gang donerede foreningen 1000 miniluffer til børnenes første tid i varmekassen. Familierne blev opfordret til at lave opslag med før/nu billeder på Tak til neo med mange bidrag.

·

·

·

 • ·  Fundraising: vi ligger på næsten samme niveau som året før med en kombination af midler fra ministerier, kommuner og private donationer.
 • ·  Det er blevet sværere at få familier til at deltage i lokalgruppemøder, da de foretrækker de sociale medier. Arrangementer med foredrag har dog haft et godt fremmøde. Formidling er dog en vigtig del af lokalgruppernes virke.Handlingsplan 2017Vi har følgende fokuspunkter for 2017: Formidling og medlemsstøtte

– Der skal fortsat arbejdes med medlemstøtte via de forskellige kontaktpunkter, både online og offline. Især Facebook er en vigtig kanal.
– Der skal arbejdes på, at styrke kontakten til forskere og fagfolk for at inddrage forældre-vinklen.
– Det er nødvendigt at videreudvikle Livsbladet. Der har været stor efterspørgsel på materiale rettet mod bestemte grupper, fx skolebørn og forskolebørn.
– Foreningen skal have et nyt platform, der kræver konvertering og opgradering af informationen. Det vil give bedre muligheder for integration med de sociale medier med formidling af gamle artikler.

Aktiviteter/projekter

 • –  Fortsat yde støtte til lokalgrupper
 • –  International Præmatur Dag
  – Fundraising
  – Fokus på puljer og projektansøgninger, men mere selektiv. Større synlighed påmuligheden for at donere.4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabJette Lambertsen gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende årJette Lambertsen gennemgik budgettet for 2017. Budgettet blev godkendt.6. Indkomne forslagIngen7. Fastsættelse af kontingentBestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.
  8. Valg i henhold til vedtægterne

Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år. Der vælges tre til syv suppleanter for et år.

På valg er:

• Tina Blum Rasmussen (modtager genvalg) – genvalgt • Susan Rye Rahbek (modtager genvalg) – genvalgt
• Mette Ryhmann Bak (modtager ikke genvalg)
• Mette Nejland Frisk (valgt)

Følgende suppleanter blev valgt.

• Susanne Elefsen
• Mette Ryhmann Bak
• Mette Eg Olesen
• Rolf Eg Klint Sørensen
• Lenette Vacher
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Elizabeth Pöckel blev valgt som formand, Jette Lambertsen som næstformand og Susan Rye Rahbeck som sekretær.

9. Evt.

I.a.b.
Referent Susan Rye Rahbek

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2016

Tid og sted:
Lørdag, den 12. marts 2016 kl. 11.00 – 14.00 i Odense

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2016
Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2016.

Årsberetning 2015:

– Der er nu ca. 850 medlemmer i foreningen, som er en nedgang i forhold til året før.

Indsatsområder

 • –  PR arbejde har krævet en hel del ressourcer pga. den store fokus påetik og den nederste grænse. Fokus har været på et samarbejde med fagpersoner, der optræder i medierne og på et positivt fokus for foreningen.
 • –  Der er ansøgt midler til et filmprojekt. Svaret forventes til juni.
 • –  Der er mange henvendelser via email, da en del familier og fagfolkikke ønsker, at diskutere alt på de sociale medier.
 • –  International Præmatur Dag blev fejret med en gave til familier påneonatalafdelingerne. Under temaet ”duft, den usynlige navlestreng” donerede vi 1000 duftekluder til afdelingerne. Derudover oprettede vi Facebook siden Tak til neo, hvor forældre kunne lave opslag med før/ nu billeder og sige tak til personalet.
 • –  Der er 9 lokalgrupper med de mest aktive i Esbjerg og på Fyn. Der blev afholdt lokalgruppemøder, foredrag, arrangementer og udsendt kampagnemateriale.Handlingsplan 2016Vi har følgende fokuspunkter for 2016:
 • –  Der skal fortsat arbejdes med medlemstøtte via de forskelligekontaktpunkter, både online og offline.
 • –  Der skal arbejdes på større kontakt med andre foreninger med fællesmål.
 • –  Det er nødvendigt at forny kampagnepakkerne og materiale og arbejde mere med Livsbladets indhold.
 • –  Der skal arbejde mere med websitet og der ansøges om midler i fra de offentlige puljer.Medlemstøtte
 • –  Sociale medier
 • –  E-mail
 • –  Fagpanel
 • –  Emnerådgivning
 • –  Studerende Aktiviteter/projekter
 • –  Fortsat yde støtte til lokalgrupper og nye koordinatorer
 • –  International Præmatur DagFundraising

– Fokus på puljer og projektansøgninger

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Elizabeth Pöckel gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Elizabeth Pöckel gennemgik budgettet for 2016. Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne
Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:
· Elizabeth Pöckel (modtager genvalg) – genvalgt
· Jette Lambertsen (modtager genvalg) – genvalgt
· Winnie M. Thomsen (modtager genvalg) – genvalgt

· Heino Rye Rahbek (modtager genvalg) – genvalgt

Valg af fem-syv suppleanter for ét år.
På valg var:
· Susanne Elefsen (modtager genvalg) – genvalgt
· Tine Meyer Lange (modtager genvalg) – genvalgt
· Benny G. Kristensen (modtager genvalg) – genvalgt
· Rolf Eg Klint Sørensen (modtager genvalg) – genvalgt · Lenette Vacher (modtager genvalg) – genvalgt

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Elizabeth Pöckel blev valgt som formand, Jette Lambertsen som næstformand og Susan Rye Rahbeck som sekretær.

9. Evt.

I.a.b.
Referent Susan Rye Rahbek

Generalforsamling
i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted:
Lørdag, den 12. marts 2015 kl. 11.00 – 14.00 i Odense

Referat
1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt til dirigent. Susan Rye Rahbek blev valgt til referent.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Forretningsorden godkendt

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2016

Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2016.

Årsberetning 2015:

– Der er nu ca. 850 medlemmer i foreningen, som er en nedgang i forhold til året før.

Indsatsområder

 • –  PR arbejde har krævet en hel del ressourcer pga. den store fokus på etik og den nederste grænse. Fokus har været på et samarbejde med fagpersoner, der optræder i medierne og på et positivt fokus for foreningen.
 • –  Der er ansøgt midler til et filmprojekt. Svaret forventes til juni.
 • –  Der er mange henvendelser via email, da en del familier og fagfolk ikke ønsker, at diskutere alt på de sociale medier.
 • –  International Præmatur Dag blev fejret med en gave til familier på neonatalafdelingerne. Under temaet ”duft, den usynlige navlestreng” donerede vi 1000 duftekluder til afdelingerne. Derudover oprettede vi Facebook siden Tak til neo, hvor forældre kunne lave opslag med før/nu billeder og sige tak til personalet.
 • –  Der er 9 lokalgrupper med de mest aktive i Esbjerg og på Fyn. Der blev afholdt lokalgruppemøder, foredrag, arrangementer og udsendt kampagnemateriale.

 

Handlingsplan 2016

Vi har følgende fokuspunkter for 2014:

 • –  Der skal fortsat arbejdes med medlemsstøtte via de forskellige kontaktpunkter, både online og offline.
 • –  Der skal arbejdes på større kontakt med andre foreninger med fælles mål.
 • –  Det er nødvendigt at forny kampagnepakkerne og materiale og arbejde mere med Livsbladets indhold.
 • –  Der skal arbejde mere med websitet og der ansøges om midler i fra de offentlige puljer. Medlemsstøtte
 • –  Sociale medier
 • –  E-mail
 • –  Fagpanel
 • –  Emnerådgivning
 • –  Studerende Aktiviteter/projekter
 • –  Fortsat yde støtte til lokalgrupper og nye koordinatorer
 • –  International Præmatur DagFundraising

– Fokus på puljer og projektansøgninger

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Elizabeth Pöckel gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Elizabeth Pöckel gennemgik budgettet for 2016. Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

 

8. Valg i henhold til vedtægterne
Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:

· Elizabeth Pöckel (modtager genvalg) – genvalgt
· Jette Lambertsen (modtager genvalg) – genvalgt
· Winnie M. Thomsen (modtager genvalg) – genvalgt

· Heino Rye Rahbek (modtager genvalg) – genvalgt

Valg af fem-syv suppleanter for ét år. På valg var:

· Susanne Elefsen (modtager genvalg) – genvalgt
· Tine Meyer Lange (modtager genvalg) – genvalgt
· Benny G. Kristensen (modtager genvalg) – genvalgt
· Rolf Eg Klint Sørensen (modtager genvalg) – genvalgt · Lenette Vacher (modtager genvalg) – genvalgt

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen.

Elizabeth Pöckel blev valgt som formand, Jette Lambertsen som næstformand og Susan Rye Rahbeck som sekretær.

9. Evt.

I.a.b.
Referent Susan Rye Rahbek

Generalforsamling, Odense, 29. marts 2014

Referat

 1. Valg af dirigent og referentSusan Rahbek blev valgt til dirigent. Lone M. Rasmussen blev valgt til referent.
 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingenForretningsorden godkendt
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2014Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2014.Årsberetning 2013:
  • 􏰀  Der er nu ca. 900 medlemmer i foreningen, hvortil foreningen yder massiv støtte i form af mails, telefon, sociale medier og fagpanel.
  • 􏰀  ViharvidereudvikletLivsbladet,opdateretvorespjecerogarbejderpåetparbogprojekter.
  • 􏰀  Vi har udvidet indholdet på hjemmesiden og udviklet nyhedsbrevet.
  • 􏰀  Vi har udvidet vores samarbejde med fagfolk og udsendt kampagner samt opfølgningskampagner.
  • 􏰀  Vi har 7 aktive lokalgrupper, som afholder arrangementer med og uden fagfolk.
  • 􏰀  Vi har modtaget mange donationer, som vi har kvitteret for ved at sende en præmaturpin.
  • 􏰀  Vi er aktive i og åbne over for pressen.
  • 􏰀  Vi fejrede International Præmatur Dag med en udsendelse af en æske til de små minder til forældre pålandets neonatalafdelinger.Handlingsplan 2014Vi har følgende fokuspunkter for 2014: 􏰀Informationsformidling og PR

o Videreudvikle Livsbladet
o Revidere pjecer
o Bogprojekterne
o Videreudvikle hjemmeside, intranet og nyhedsbrev o Videreudvikle samarbejdet med fagfolk

o Fortsat udsende kampagner 􏰀Medlemsstøtte

o Sociale medier o E-mail
o Fagpanel
o Emnerådgivning o Studerende

􏰀Aktiviteter/projekter
o Fortsat yde støtte til lokalgrupper og nye koordinatorer o International Præmatur Dag

􏰀Fundraising
o Fokus på puljer og projektansøgninger

 1. Gennemgang og godkendelse af årsregnskabElizabeth Pöckel gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt
 2. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende årElizabeth Pöckel gennemgik budgettet for 2014. Budgettet blev godkendt.
 3. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægternes §11, hvor ”fem til syv suppleanter” ændres til ”tre til syv suppleanter”. Forslaget blev vedtaget.
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på henholdsvis 225 kr. for almindelige medlemmer og 500 kr. for institutionsmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.
 5. Valg i henhold til vedtægterne
  Valg af formand og tre bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er:

  • 􏰀  Elizabeth Pöckel (modtager genvalg) – genvalgt
  • 􏰀  Jette Lambertsen (modtager genvalg) – genvalgt
  • 􏰀  Winnie M. Thomsen (modtager genvalg) – genvalgt
  • 􏰀  Susanne Elefsen (modtager ikke genvalg, men stiller op som suppleant) – valgt til suppleantHerforuden stillede Heino Rye Rahbek op til bestyrelsen og blev valgt ind.Valg af fem-syv suppleanter for ét år.På valg er:
  • 􏰀  Tine Meyer Lange (modtager genvalg) – genvalgt
  • 􏰀  Heino Rye Rahbek Nielsen (stiller op til bestyrelsen) – valgt til bestyrelsen
  • 􏰀  Pernille Jørgensen (modtager genvalg) – genvalgt
  • 􏰀  Britt Andersen (modtager ikke genvalg)
  • 􏰀  Pia Daniel (modtager ikke genvalg)
  • 􏰀  Lenette Vacher (modtager genvalg) – genvalgt
  • 􏰀  Benny G. Kristensen (modtager genvalg) – genvalgt

Herforuden opstillede Susan Rye Rahbek og Tina Blum Rasmussen som suppleanter og blev valgt ind.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Se separat referat for en liste over alle bestyrelsesmedlemmer.

9. Evt.

I.a.b.
Referent Lone M. Rasmussen

 

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2013

Tid og sted:
Lørdag den 9. marts 2013 kl. 11.00 – 14.00 i Sct. Jørgens Gaard, Kolding

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt som dirigent, og Lone M. Rasmussen blev valgt som referent.

2. Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen

Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2013

Formand Elizabeth Pöckel fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2013. Præsentationen kan downloades her.

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2012. Regnskabet blev godkendt. En kort beskrivelse af regnskabet kan ses her.

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens budget for 2013. Budgettet blev godkendt. En kort udlægning af budgettet kan ses her.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en ændring i vedtægternes §11, hvor ordlyden ” tre til fem suppleanter” ændres til ”fem til syv suppleanter”
Forslaget blev vedtaget. De redigerede vedtægter kan downloades her.

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats (kr. 225 for almindelige medlemmer og kr. 500 for institutionsmedlemmer)
Forslaget blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne

Lone Møland Rasmussen og Mette Ryhmann Bak blev genvalgt til bestyrelsen. Herudover blev Rolf Eg Klint Sørensen valgt ind i bestyrelsen.

Følgende suppleanter blev valgt for et år: Heino Rye Rahbek Nielsen
Tine Yngvardtsen Meyer
Pia Daniel

Pernille Jørgensen
Britt Andersen
Lenette Vacher
Benny Grøndal Kristensen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen, består således af følgende:
Elizabeth Pöckel
Jette Lambertsen

Susanne Elefsen
Lone M. Rasmussen Winnie Motzfeldt Thomsen Mette Ryhman Bak
Rolf Eg Klint Sørensen Suppleanter
Heino Rye Rahbek Nielsen Tine Yngvardtsen Meyer Pia Daniel
Pernille Jørgensen
Britt Andersen
Lenette Vacher
Benny Grøndal Kristensen

9. Eventuelt

Bestyrelsen overrakte blomster til Pia Daniel som tak for hendes store indsats som kasserer for foreningen.

Lone M. Rasmussen

Referat fra generalforsamling i Dansk Præmatur Forening Lørdag den 24. marts kl. 10.00 – 13.00 i Sct. Jørgens Gaard, Kolding

Referat

Formand Elizabeth Pöckel bød velkommen. Herefter fulgte en præsentation af de fremmødte.

02 – Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen

Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.

01 – Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt som dirigent, og Lone M. Rasmussen blev valgt som referent.page1image4826976003 – Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2012 Årsberetning

Medlemmer

Vi har pt. ca. 932 medlemmer, ca. 35 institutioner.

Medlemsstøtte og rådgivning

Telefon og e-mail kræver 25-30 timer om ugen. Der er mange henvendelser om skoleproblematikken og mange henvendelser fra fagpersoner.

5 indsatsområder fra sidste års handlingsplan

Vi har arbejdet med følgende 5 indsatsområder fra sidste års handlingsplan:

1. Organisationsidentitet

Vi er i gang med implementeringen af det nye design. Vores hjemmeside har fået nyt design og vi har fortsat udviklingen af Livsbladet.
Vi har arbejdet med indførelsen af vores mission, vision og værdier: Mission:

Sikre, at for tidligt fødte børn får et godt liv

Vision:

Vi vil være den mest saglige og uafhængige støtteorganisation i Danmark for familier og pårørende til for tidligt fødte børn samt til fagfolk, der er i berøring med for tidligt fødte børn.
Værdier:

Rummelig (vi møder familien til for tidligt fødte, hvor de er) Saglig (vi støtter og formidler viden uden at problematisere) Troværdig
Fremadrettet

2. Informationsformidling og PR Informationsformidling

Website

Vi har høj trafik på vores hjemmeside og en meget høj position på søgemaskiner. Mange henvendelser via e-mail eller telefon er baseret på besøg på hjemmesiden. Vi har fortsat vores fokus på nyheder og kalender. Godt 800 læste vores artikler om grænserne for, hvornår det er i orden at redde et menneskeliv.

Publikationer

Livsbladet
Vi har videreudviklet vores design og sat fokus på positive billeder. Vi har primært haft artikler fra fagpersoner.
Bladet er blevet større, flere sider og større oplag (3.000), og er udgivet 3 gange, 2 gange med 88 sider og 1 gang med 100 sider.
Modtagerne er medlemmer, fagfolk og udvalgte politikere. Og så har vi haft meget løssalg.

Pjecer

Vores pjecer er meget populære, så vi har måttet genoptrykke flere af dem.

Nyhedsmail

Vi har etableret en nyhedsmail, hvor vi har ca. 500 modtagere. Den giver god trafik til hjemmesiden.

Facebookgruppe

Vores Facebookgruppe er meget aktiv. Det er en lukket gruppe, hvor der pt. er ca. 350 medlemmer.

PR

Vi har fortsat arbejdet med vores strategi, som er journalister, har en positiv tilgang til sagen og er løsningsorienteret.

3. Medlemsstøtte

Tendensen er, at de medier, der anvendes mest i forbindelse med medlemsstøtte er e-mail, debatfora, telefon, Livsbladet, Facebookgruppen og emnerådgivningen. På sidstnævnte har vi fået nye rådgivere, især inden for skoleområdet.
Der har været lidt udskiftning i vores fagpanel, og der er mange studieopgaver.

4. Aktiviteter
Lokalgrupper
Vi har i 2011 haft lokalgrupper Roskilde, Næstved, Fyn, Sydjylland, Vejle, Århus og Nordjylland, som har arrangeret lokalgruppemøder, foredrag og familiearrangementer.
Foredrag
Nogle af emnerne for foredragene har været:

 • 􏰀  Senfølger, skolebørn, EFT på lang sigt
 • 􏰀  Sanseintegration, sanseindtryk, sansemotorik
 • 􏰀  Hjerneforskning
 • 􏰀  Spædbarnsterapi
 • 􏰀  Aktivitetsdage med fokus på sansemotorikAktiviteterVi har i 2011 haft følgende aktiviteter:
 • 􏰀  Informationskampagner institutioner og/eller skole i følgende kommuner: Hørsholm, Dragør, Høje-Taastrup, Glostrup, Greve, Hvidovre, Næstved, Haderslev, Vejen, Randers, Ringkøbing/Skjern, Jammerbugt, Frederikshavn
 • 􏰀  International Præmaturdag
 • 􏰀  Tanker fra hjertet – dagbogen til landets neonatalafdelinger
 • 􏰀  Minisokker til landets neonatalafdelinger

 

5. Fundraising

I vores ansøgninger om midler har vi fokuseret på informationsformidling. Vi har desuden modtaget en del § 18 midler til foredrag og materialer. Foruden dette er vi i gang med projekt ”skolebog” og ”børnebog”

Handlingsplan 2012

Vi har 2011:

1.

2.

3.

4. 5.

i vores handlingsplan for 2012 valgt at fokusere på de samme emner som i

Informationsformidling og PR

Vi vil udvide samarbejdet med fagfolk (kommuner, neonatalafdelinger, Videncenter for Præmaturitet og forskere)
Vi vil udsende skole-, dagpleje, og opfølgningskampagner
Vi vil udvikle vores Facebookgruppe-design og udbygge intranettet Medlemsstøtte

Vi vil udvide telefontiden og dele besvarelsen af e-mail
Vi vil arbejde videre med at fastholde/finde kompetente fagpersoner til vores fagpanel
Vi vil rydde op i listen over emnerådgivere
Vi vil fortsat yde støtte til studerende
Vi vil have flere lokalgrupper: Nordsjælland, Holstebro og Esbjerg
Aktiviteter
Vi laver et endnu ikke nærmere bestemt event i forbindelse med International Præmatur Dag til november.
Vi vil understøtte flere foredrag og aktiviteter i de nuværende lokalgrupper Fundraising
Vi vil have større fokus på fundraising og projektansøgninger til børnebogsprojektet og hjemmesiden
Organisationsidentitet
Vi vil videreudvikle vores mission, vision og værdier og fortsætte udviklingen af vores design

04 – Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2011, som om kort tid vil kunne ses på hjemmesiden.

Regnskabet blev godkendt.

05 – Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens budget for 2012, som kan rekvireres hos kassereren.
Budgettet blev godkendt.

06 – Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en ændring i vedtægternes §8, hvor ordlyden ” Den ordinære generalforsamling afholdes efter skriftlig indkaldelse senest 3 uger inden afholdelsen.” ændres til ”Den ordinære generalforsamling afholdes efter indkaldelse via e-mail og/eller nyhedsbrev senest 3 uger inden afholdelsen.”

Forslaget blev vedtaget ved hjælp af ændringsforslag, og den vedtagne ordlyd bliver således: ”Den ordinære generalforsamling afholdes efter annoncering på foreningens hjemmeside og/eller indkaldelse via e-mail og/eller nyhedsbrev senest 3 uger inden afholdelsen.”

page3image48728320

07 – Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsats (kr. 225 for almindelige medlemmer og kr. 500 for institutionsmedlemmer)
Forslaget blev vedtaget.

page4image48633280

08 – Valg i henhold til vedtægterne

Elizabeth Pöckel, Jette Lambertsen, Susanne Elefsen og Winnie M. Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Følgende suppleanter blev valgt for et år: Tine Yngvardtsen Meyer
Britt Andersen
Pernille Jørgensen

Heino Rye Rahbek Nielsen Lenette Vacher

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen, består således af følgende:
Elizabeth Pöckel
Susanne Elefsen

Pia Daniel
Lone M. Rasmussen
Jette Lambertsen
Winnie Motzfeldt Thomsen Mette Ryhman Bak

Suppleanter
Tine Yngvardtsen Meyer Britt Andersen
Pernille Jørgensen
Heino Rye Rahbek Nielsen Lenette Vacherpage4image48631744

09. Evt.

I.a.b.
Lone M. Rasmussen

Referat fra generalforsamling i Dansk Præmatur Forening Søndag den 27. marts kl. 11.00 – 15.30 i Sct.Jørgens Gaard, Kolding

Referat

Formand Elizabeth Pöckel bød velkommen. Herefter fulgte en præsentation af de fremmødte.page1image48745664 page1image48745472

01 – Valg af dirigent og referent

Niels Henrik Hansen blev valgt som dirigent, og Lone M. Rasmussen blev valgt som referent.

02 – Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen

Der er indkaldt rettidig til generalforsamlingen, dog var datoen for generalforsamlingen ikke i december måneds udgave af Livsbladet, men alle kunne godkende forretningsordenen.page1image48744896

03 – Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2011 Årsberetning

Medlemmer

Medlemstallet er let stigende – vi har nu 920 betalende medlemmer.
Mange nye medlemmer har ældre børn end tidligere, og der er flere fagpersoner end tidligere.
Mange spørger til muligheden af at abonnere på Livsbladet.

Medlemsstøtte og rådgivning

Besvarelse af telefoniske henvendelser og henvendelser via e-mail kræver ca. 25 timer om ugen. Pt deles denne opgave af Elizabeth Pöckel og Jette Lambertsen.
Der er mange henvendelser om skoleproblematikker, og der er flere henvendelser fra fagpersoner end tidligere.

5 indsatsområder fra sidste års handlingsplan

Vi har arbejdet med følgende 5 indsatsområder fra sidste års handlingsplan:

1. Organisationsidentitet

Vi har fået nyt logo og nyt design til hjemmesiden og Livsbladet.

2. Informationsformidling og PR

I november måned var vi til strategiseminar, hvor vores eksterne konsulent, Steen Andersen gav os gode råd og vejledning.
I den forbindelse blev vores mission, vores vision og vores værdier klarlagt: Mission:

Sikre, at for tidligt fødte børn får et godt liv

Vision:

Vi vil være den mest saglige og uafhængige støtteorganisation i Danmark for familier og pårørende til for tidligt fødte børn samt til fagfolk, der er i berøring med for tidligt fødte børn.
Værdier:

Rummelig (vi møder familien til for tidligt fødte, hvor de er) Saglig (vi støtter og formidler viden uden at problematisere) Troværdig
Fremadrettet Informationsformidling

Website

Vi har meget høj trafik på vores website og ligger højt placeret på søgemaskinerne.
Mange af henvendelserne på e-mail og telefon er baseret på besøg på hjemmesiden.

Vi har stor fokus på nyheder og kalender.

Publikationer
Livsbladet
Livsbladet har fået ny redaktion, nyt design og nyt format.
Vi fokuserer på at få flere positive billeder i bladet og på at få flere artikler fra fagpersoner.
Oplaget er større (3000) og der er flere sider end tidligere.
Skolenummeret er blevet genoptrykt
Modtagere af bladet er medlemmer, fagfolk og udvalgte politikere.

Pjecer

Vi har redigeret følgende pjecer, og forsynet dem med nyt logo og design: Præsentations folder
Dagplejere og institutioner
Pårørende

Skole og SFO (2. oplag udsolgt)

PR

Som tidligere nævnt har vi arbejdet meget med foreningens strategi, og vi har besluttet, at vi altid vil være tilgængelige for journalister og have en positiv tilgang til sagen.

3. Medlemsstøtte

Tendensen er, at de medier, der anvendes mest i forbindelse med medlemsstøtte er e-mail, debatfora og online støttegruppe
Vores fagpanel bruges ikke så meget som tidligere, og inden for emnerådgivningen er der enkelte emner, der er populære. Vi oplever ligeledes, at studerende er mere selvhjulpne.

4. Aktiviteter
Lokalgrupper
Vi har nu lokalgrupper i Roskilde, Næstved, Fyn, Sydjylland, Vejle, Århus og Nordjylland, som arrangerer lokalgruppemøder, foredrag og familiearrangementer.
Foredrag
Nogle af emnerne for foredragene har været:

 • –  Senfølger, skolebørn, for tidligt fødte på lang sigt
 • –  Sanseintegration: sanseindtryk, sansemotorik – HjerneforskningØvrige arrangementerI samarbejde med Pindstrup Centeret har vi afholdt et familiekursus.
  Vi har afholdt forskellige familiearrangementer og har sendt kager med foreningens logo til alle neonatalafdelinger i forbindelse med vores 10 års jubilæum.
  I forbindelse med International Præmatur Dag d. 17. november sendte vi mini- vikler til alle neonatalafdelinger.
  Sidst, men ikke mindst har vi afholdt fotokonkurrence, som har givet os en masse gode billeder, som vi takker for.

5. Fundraising

I vores ansøgninger om midler har vi fokuseret på informationsformidling.
Vi har desuden modtaget en del § 18 midler til foredrag og materialer.
Foruden dette er vi i gang med projekt ”elektronisk nyhedsbrev”. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Handlingsplan 2011

Vi har 2010:

1.

2.

3.

4.

5.

i vores handlingsplan for 2011 valgt at fokusere på de samme emner som i

Informationsformidling og PR

I relation til publikationer, vil vi videreudvikle Livsbladet, revidere skolepjece og lovgivningspjece
Vi vil indgive projektansøgninger om en børnebog om skolebørn
Vi vil implementere det elektroniske nyhedsbrev på hjemmesiden, udvide indholdet på hjemmesiden og opbygge intranettet.

Vi har planer om skolekampagner og dagplejekampagner (infopakker).

Medlemsstøtte

Vi vil udvide telefontiden og besvarelse af e-mail.
Vi vil arbejde videre med at fastholde/finde kompetente fagpersoner til vores fagpanel
Vi vil fortsat yde støtte gennem vores emnerådgivning.
Vi vil fortsat yde støtte til studerende.
Aktiviteter
Vi planlægger et nyt familiekursus på Pindstrup Centeret til november
Vi vil søge at hjælpe lokalgrupperne til afholdelse af flere foredrag og arrangementer samt oprette flere lokalgrupper, f.eks. i København/Nordsjælland, Thy, Midtjylland
Vi laver et endnu ikke nærmere bestemt event i forbindelse med International Præmatur Dag til november.
Fundraising
Vi vil have større fokus på projektansøgninger og de store fonde samt søge de kommunale puljer for flere kampagner og materialer.
Organisationsidentitet
Vi vil videreudvikle vores mission, vision og værdier og fortsætte udviklingen af vores design.

04 – Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2010. Se bilag. Regnskabet blev godkendt.

05 – Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens budget for 2011. Se bilag.

Budgettet blev godkendt med det forbehold, at der afsættes midler i budgettet til, at den til bestyrelsen tidligere udbetalte årlige godtgørelse kan genindføres.page3image4865350406 – Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår en ændring i vedtægterne, hvor antallet af suppleanter ændres fra ”3” til ”3-5”.
Forslaget blev vedtaget.

07 – Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at ændre kontingentsatsen fra kr. 200 for almindelige medlemmer og kr. 500 for institutionsmedlemmer til kr. 225 kr. for almindelige medlemmer og kr. 500 for institutionsmedlemmer.
Forslaget blev vedtaget.

08 – Valg i henhold til vedtægterne

Lone M. Rasmussen, Pia Daniel og Mette Ryhman Bak blev genvalgt til bestyrelsen.

Følgende suppleanter blev valgt for et år: Bettina Nielsen
Tine Meyer Lange
Britt Andersen

Sanne Cordt Pernille Jørgensen

Den nye bestyrelse, som vil konstituere sig umiddelbart efter generalforsamlingen består således af følgende:
Elizabeth Pöckel
Susanne Elefsen

Pia Daniel
Lone M. Rasmussen
Jette Lambertsen
Winnie Motzfeldt Thomsen Mette Ryhman Bak

Suppleanter
Bettina Legardt Nilesen Tine Meyer Lange
Britt Andersen
Sanne Cordt
Pernille Jørgensen

09. Evt.

Foreningen opfordres til at have mere fokus på donationer – også på hjemmesiden og i Livsbladet. Donationssedlerne bør opdateres. Foreningen opfordres ligeledes til at være ærlige omkring behovet for donationer ved arrangementer.

Lone M. Rasmussen

 

Årsregnskab 2010

Projektomkostninger

Oplysningsmaterialer, foreningsarr. og foredrag Livsbladet
I alt

226.279 (125) 188.020 (174) 414.299 (143)

 

Driftsomkostninger

Rejser og møder Konsulentbistand AdministrationIalt

44.533 ( 72) 9.000 (335) 127.299 ( 57) 180.832 ( 63)

Årsregnskab 2010

Årsregnskab 2010

Årets resultat 16.860 (budget 1.000)

 

Pr. 31.12.2010

Årsregnskab 2010

Egenkapital 218.245

Endnu ikke anvendte
tilskud 287.767 ( 86)

 

Indtægter

Kontingenter Donationer Livsbladet Fonde og puljer I alt

190.000 10.000 2.000 225.000 427.000

Budget 2011

 

Projektomkostninger

Livbladet
Drift og udvikling af www Pjecer
International Præmatur Dag PR
Diverse
I alt

210.000 52.000 15.000 15.000 10.000

Budget 2011

6.000

308.000

 

Driftsomkostninger

GF, bestyrelses og udvalgs- møder
Tlf, porto, bank, revisor, fors. Kontorhold

38.000 45.000 10.000 20.000

Husleje Øvrige omk. I alt

5.000

Budget 2011

118.000

 

Budget 2011

Årets resultat 1.000

 

Min. for sundhed og foreb. Skanderborg kommune Næstved kommune Haderslev kommune Vejen kommune Haderslev kommune

65.000 4.500 15.500 3.000 6.000 10.000 104.500

I alt

Budget 2011

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening Lørdag den 6. marts kl. 11.00 – 15.30 i Mølholm Sognehus, Vejle

Referat

Formand Elizabeth Pöckel bød velkommen. Herefter fulgte en præsentation af de fremmødte.

01 – Valg af dirigent og referent

Susanne Elefsen blev valgt som dirigent, og Jette Lambertsen blev valgt som referent.

02 – Godkendelse af forretningsorden til generalforsamlingen

Der er indkaldt rettidig til generalforsamlingen, og alle kunne godkende forretningsordenen.

03 – Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2010

Årsberetning
I august blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling efter 5 medlemmer fra den tidligere bestyrelse valgte at trække sig. På den ekstraordinære generalforsamling blev der valgt ny formand, næstformand, kasserer og sekretær, og det blev vedtaget, at udvide antallet af suppleanter fra 2 til 3.

Medlemstallet er stabilt og let stigende, i øjeblikket er der 920 medlemmer. Der er en tendens til, at mange af de nye medlemmer har børn omkring skolealderen, og der er flere fagpersoner blandt medlemmerne.

Der ydes i øjeblikket støtte og rådgivning svarende til ca. 15-20 timer om ugen, det er både pr. mail og telefon. Fagpanelet er meget populært, og bestemte emnerådgivere bruges flittig. Online støttegruppen er også aktiv.

Der er høj trafik på website, som har en høj position på søgemaskiner. Som noget ret nyt, er der kommet et dankort betalingsmodul, dvs. medlemmer kan betale ved indmeldelse.

Livsbladet udkommer nu 3 gange om året. Pjecerne revideres løbende, der er stor efterspørgsel efter pjecer.

Lokalgrupperne er fordelt i Roskilde, Amager, Næstved, Sorø, Århus, Sydjylland og Fyn. Der har i løbet af året været holdt flere møder og foredrag. Foredragene handler typisk om senfølger, skolebørn, sanseintegration og forældrereaktioner.

I foråret kørte en skolekampagne, der blev sendt pjecer rundt til landets skoler.

Den 17. november var international præmaturdag. I den forbindelse blev der sendt plakater og pjecer rundt til landets biblioteker og neonatalafdelinger. Og der blev sendt pressemeddelelser rundt til landets aviser og ugeaviser, desværre uden det store resultat, højst sandsynlig pga., at der samme dag var kommunalvalg.

Der er i løbet af året arbejdet med vision, mission, værdier, logo og design, dette arbejdes der videre på i 2010 sammen med et nyt design og koncept af Livsbladet. Pjecerne skal revideres, og der forventes senere på året at komme en pjece på fremmedsprog.

Indholdet på website ønskes udvidet, der arbejdes på elektroniske nyhedsbreve, og på at udbygge intranettet.

2010 er jubilæumsår for DPF, den 6. maj fylder foreningen 10 år, der vil være arrangementer i lokalgrupperne i løbet af året.

I april afholder Pindstrup Centret et familiekursus for præmature og familier. Det er desværre lidt dyrt, og ikke alle kommuner yder tilskud.

Der er lidt udskiftning i lokalgrupperne, i Aalborg kommer der ny kontaktperson, Bettina Nielsen. I Århus mangler der pt. en kontaktperson. På Sydsjælland vender Tina Jørgensen tilbage. I Sydjylland, Roskilde og på Fyn fortsætter kontaktpersonerne. Grupperne på Fyn og i Roskilde har størst mødeaktivitet, de mødes ca. hver 2. måned.

Medlemsstøtte, her ønsker DPF at udvide telefontiden i 2010. Fagpanel og emnerådgivning vil fortsætte som hidtil.

Formandens beretning blev godkendt.

04 – Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Kasserer Pia Daniel fremlagde foreningens regnskab for 2009. Regnskabet blev godkendt.

05 – Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

PD fremlagde foreningens budget for 2010.03.21 Budgettet blev godkendt.

page2image48633280

06 – Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

page2image48633664

07 – Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen har foreslået uændret kontingentsats på 200,00 kr. for alm. medlemmer og 500,00 kr. for institutionsmedlemmer.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

08 – Valg i henhold til vedtægterne

Elizabeth Pöckel, Susanne Elefsen og Winnie Motzfeldt Thomsen blev genvalgt til bestyrelsen. Jette Lambertsen blev valgt til bestyrelsen.

Bettina Nielsen, Mette Elmegaard Kristiansen og Britt Andersen blev valgt som suppleanter.page2image48635392

09. Evt.

Foreningen opfordres til at lave en pjece til ergo- og fysioterapeuter.
Et medlem opfordrer til, at foreningen laver en liste over 10 ”gode råd” til nybagte præmaturforældre.

Jette Lambertsen

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening søndag den 23. august 2009, kl. 14:00 – 16:00 i Odense

Referat

02 – Godkendelse af rettidig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Alle fremmødte godkendte, at indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

01 – Velkommen

Midlertidig formand Elizabeth Pöckel bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, og udtalte, at Dansk Præmatur Forening trods den turbulente tid nu er ved at være på fode igen.
Herefter fulgte en præsentationsrunde af de fremmødte.

03 – Godkendelse af vedtægtændringer

Det blev enstemmigt vedtaget, at linien ”Der vælges to suppleanter for ét år” under §11 i Dansk Præmatur Forenings vedtægter ændres til ”Der vælges tre suppleanter for ét år”.

page1image48746624

04 – Valg ifølge vedtægterne

Den ekstraordinære generalforsamling har som primært formål at vælge 5 nye bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter, idet der efter uoverensstemmelser omkring ambitionsniveauet i foreningen har fået 5 medlemmer til at trække sig fra bestyrelsen. Tilbage i bestyrelsen er midlertidig formand Elizabeth Pöckel samt Susanne Elefsen.

Følgende stiller op:
Pia Daniel
Britt Andersen
Winnie Thomsen
Mette Ryhman Jensen Lone Møland Rasmussen Jette Lambertsen

Sanne Pabst Pia Rasmussen

Ovennævnte kandidater valgtes ved håndsoprækning.

page1image48747584

Lone Møland Rasmussen

Generalforsamling i Dansk Præmatur Forening Kolding 14-03-09

18 personer deltog

1. Valg af dirigent og referent

Niels Henrik blev valgt som dirigent, Tina valgt som referent.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamling

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt (første gang i december og anden gang i februar).

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning 2008 og handlingsplan for 2009

Jacob oplyste at foreningen havde 846 medlemmer pr. 31.12.2008, hvilket var ca. 100 mere end året før.

Vores hjemmeside er udviklet meget i 2008, bl.a. er der lavet intranet til bestyrelsen, som senere udvides til også at omfatte lokalgrupper. I 2008 havde vi 97.339 besøg på hjemmesiden.

Foreningen har stadig lokaler i Roskilde. Der har været lidt udskiftning i bestyrelsen de sidste par år og sidste år overtog Jacob formandsposten. I 2008 er der nedsat forskellige styregrupper, der er arbejdet med fordeling af opgaver og ansvar i bestyrelsen. Bestyrelsen har endvidere arbejdet meget med struktur og deling af viden.

Der er 9 lokalgrupper og der er en del aktivitet i de fleste. Nordsjælland mangler en koordinator. I 2008 blev der bevilget støtte til en skole kampagne, som vil blive gennemført i 2009.

Der har været 60 aktiviteter (foredrag, fødselsdagsarrangementer og møder) i foreningen i 2008. Til visse foredrag er der mange deltagere, inkl. mange fag personer (dagplejere, skolelærer og lign).

I årsberetningen er der listet forkerte titler på Livsbladet, de korrekte vil blive tilføjet i en note.

Det er vores vision at vi vil være de bedste – så det er os journalisterne naturligt spørger når de har spørgsmål omkring præmature. For at nå dette mål skal vi bl.a. søge flere midler, til f.eks. flere arrangementer i lokalgrupperne. Vi skal øge kendskabet til foreningen, og dermed præmature, hos både politikere og på hospitalerne, så det bliver nemmere, at få hjælp.

!1

Anne Marie og Jacob har deltaget i stiftende generalforsamling i EFCNI i Rom i efteråret. Det er en europæisk organisation, hvor 18 nationer er repræsenteret. Der er store forskellige på standarden på hospitaler og dermed hvor mange præmature der klarer sig. En ting alle ser et behov for er et opfølgningsprogram for præmature. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper der skal arbejde videre med forskellige emner. De første møder finder sted i maj 2009. Elizabeth deltager omkring opfølgningsprogram og Jacob & Karina deltager vedr. PR. Via EFCNI’s hovedkontor vil man arbejde på at påvirke EU politikere.

Bestyrelsen gennemgik de forskellige styregrupper: Fagpersoner/behandlere/rådgivere, Økonomi, IT / internet, PR/Marketing og Lokalgrupper.

Styregruppen for IT meddelte, at der er ca. 40 henvendelser hver uge fra forældre, institutioner, organisationer, Journalister mv.
Der bliver arbejdet på, at få intranettet op og køre for bestyrelsen, styregrupper samt lokalgrupper. Der bliver ligeledes set på opgradering af betalingsmuligheder eCommerce via nettet for vores medlemmer samt donationer.

Styregruppen for lokalgrupper har udviklet en folder til opstart af en lokalgruppe samt en spiseseddel for etablering af arrangementer.

Styregruppen for Fagpersoner/behandlere/rådgivere meddelte at der var blevet arbejdet med at ensrette og centralisering af viden og fordeling. Der er udarbejdet en ”jobbeskrivelse” for emnerådgivere samt telefonpassere og der fokuseres på at oprette en egentlig uddannelse af samme.

Det er besluttet at Livsbladet udkommer 3 gange om året, i stedet for 4.

Skole kampagnen består af en udvidet udgave af skole pjecen, som vil blive sendt til alle folkeskoler og PPR.

Styregruppen for økonomi vil se på hvordan vi kan søge flere midler, ved at søge private fonde.
Det tanken at se på muligheden for at ”løfte” foreningen, f.eks. igennem at have et egentlig sekretariat. Styregruppen kigger ligeledes på hvordan forenings form gavner hjælpen til de præmature bedst. Der bliver kigget på mulighederne ved, at oprette en fond eller lignende.

Under spørgerunden blev det foreslået at man anvender flere medlemskræfter, f.eks. til opdatering af hjemmeside. Det blev anbefalet at man undersøger hvorfor der ikke er flere medlemmer der deltager i arrangementer. Det blev endvidere foreslået at foreningen laver en ”lille let” folder vedr. foreningen, som kan udleveres til alle der ankommer til foredrag, møder og lign.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Regnskab for 2008 blev fremlagt af foreningens kasserer, Frank.

!2

Fremover kan det frygtes at visse tilskud blive mindre, f.eks. tips og lotto midler. Foreningen har nu 215.000 i egenkapital, hvilket svarer til et års drift udgifter. Dette ønsker vi at have i reserve.
Det er aftalt at 75 % af et donationsbeløb fremover vil være muligt, for den lokalgruppe pengene er indsamlet af, kan få råderet til nye arrangementer. Der er vedtaget en løsning i bestyrelsen og det vil i den nærmeste fremtid blive sendt ud til lokalgrupperne.

Regnskabet blev godkendt.

5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Frank gennemgik budget for 2009. Det blev bemærket at 100.000 kr. til webhotel virker dyrt. Jacob oplyste at dette p.t. forhandles, da bestyrelsen også finder det dyrt. En af årsagerne er at den kommende dankort-løsning skal kunne kobles sammen med medlemsdatabasen.

6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter blev vedtaget.

8. Valg i henhold til vedtægterne

Dirigenten konstaterede at regler i vedtægter omkring valg er overholdt.

Frank Schrøder blev genvalgt som kasserer. Lenette Vacher og Heidi Kjær Christensen blev valgt til bestyrelsen. Annabeth Kaas Petersen og Pia Rasmussen blev valgt som suppleanter.
Formanden takkede Anne Marie og Tina for deres arbejde i bestyrelsen.

9. Eventuelt

Det blev bemærket at der er to § 2 i vedtægterne.

Susan oplyste at hun var blevet kontaktet af Næstved kommune, der havde gjort opmærksom på et sted der hedder Futura – et kommunalt sted der har forskellige tilbud (man kan låne lokaler, få sat annonce i avisen om arrangementer og lign). Måske andre kommuner har tilsvarende tilbud.

Input til bestyrelsen og redaktøren: bliver Livsbladet for omfattende, når det kun kommer 3 gange årligt. Dvs. orker man at læse alle de sider.

!3

Tina Casthøj

Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2008

Tid og sted:
Lørdag den 8. marts 2008 fra kl. 11.00 – 14.00 på Roskilde Amt Sygehus, mødelokal 1 & 2

Formand Hanne Sigaard (HS) bød velkommen.

pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Birger Langebeck blev valgt til dirigent. Pia Rasmussen blev valgt til referent.

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2008
HS fremlagde bestyrelsens årsberetning og handlingsplan for 2008.
EP nævnte, at hjemmesiden bliver besøgt flittigt, idet der er mellem 100 og 150 unikke brugere pr. dag. Fagpanel, debatforum og beretningerne er de mest populære områder. EP arbejder p.t. med at ændre forsiden, så den bliver mere levende.

Der var følgende kommentarer til formandens beretning:

Forslag om at foreningen ser på problematikken med, at børnene bliver behandlet forskelligt, alt efter hvilken kommune de er bosat i. EP nævnte at der er fokus på netop denne problematik i næste udgave af Livsbladet. Det er et område, som foreningen får rigtigt mange henvendelser om, og det er noget bestyrelsen gerne vil arbejde endnu mere med.

Problematikken med at mange for tidligt fødte børn ikke har nogen diagnose blev også vendt. Det blev nævnt, at Den Uvildige Handicaprådgivning yder rådgivning til familier med vanskeligheder med at få kommunen til at hjælpe.

Det blev nævnt, at Den Sociale Ankestyrelsen har afsagt kendelser til fordel for disse børn, og at det må forventes, at det på den baggrund bliver lettere at få hjælp fra kommunerne, idet de ofte følger disse kendelser.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af årsrapporten Kasserer Frank Schrøder gennemgik årsrapporten. Årsrapporten blev godkendt.

Spørgsmål til årsrapporten:
Kan det ses af regnskabet, hvor mange penge de enkelte lokalgrupper har søgt til arrangementer? Nej, det kan ikke umiddelbart læses af regnskabet. Generelt giver kommunerne pæne tilskud, og foreningens fundraiser Helle Bundgaard hjælper hellere end gerne alle lokalgrupper med at søge penge.

pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år Kasserer Frank Schrøder fremlagde budget for 2008.
Budgettet blev godkendt.

Spørgsmål til budgettet:
Hvad skyldes stigningen i udgifter på næsten kr. 100.000? Hovedsageligt vedrører stigningen portostigning, idet foreningen udsender rigtig meget materiale, samt investering i hjemmesiden.

pkt. 6. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægter for foreningen.
Bestyrelsen foreslår flg. ændring af vedtægterne §8:
”Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, regnskabet for det forløbne år samt indkomne forslag.”.

ændres til:
”Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt indkomne forslag. Årsrapport for det forløbne år kan rekvireres hos foreningens kasserer tre uger før afholdelse af generalforsamlingen.”
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

pkt. 7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 200 for familiemedlemskab og kr. 500 for institutionsmedlemskab.
Kontingentsatserne blev vedtaget.

pkt. 8. Valg i henhold til vedtægterne
Hanne Sigaard modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Susanne Elefsen Jacob Amholt modtog genvalg og blev valgt som formand
Elizabeth Pöckel modtog genvalg
Pia Rasmussen modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Karina Svendsen Carina Rønne og Ulla Ejlersen blev valgt som suppleanter for et år.

pkt.9. Eventuelt
Der kom følgende spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne:
Forslag om at linke til Den Sociale Ankestyrelse på foreningens hjemmeside, så forældre kan gå ind og se Ankestyrelsens afgørelser i relevante sager. Dette sørger EP for.

Spørgsmål om webshop: Dette har trukket lidt ud på grund af manglende support, men der arbejdes p.t. på at gøre fx betaling med Dankort muligt via hjemmesiden.

Efterlysning af mere PR. Dette finder bestyrelsen også meget vigtigt og vil meget gerne arbejde med dette område. Det kræver dog, at flere frivillige vil deltage i arbejdet.
Spørgsmål om, hvorvidt foreningens materiale er at finde på neonatalafdelingerne. Ja, hospitalerne rekvirerer løbende materiale.

Efterlysning af støttekorps. Bestyrelsen vil gerne oprette støttekorps, og har på et tidligere tidspunkt udarbejdet beskrivelse af, hvordan det skal fungere. Det har desværre vist sig at være meget vanskeligt at holde i gang, idet de frivillige falder fra. Bestyrelsen ønsker, at lokalgrupperne tager del i arbejdet med at holde støttekorps i gang. Endvidere vil det kræve uddannelse af de frivillige, inden de begynder i støttekorps. Endelig er ikke alle hospitaler lige villige til at lukke os ind, så der skal arbejdes på at skabe god dialog.

Helle Haslund, sygeplejerske har tilbudt at tage rundt på hospitalerne og promovere foreningen.

Forslag om landsdækkende kampagne for at skabe opmærksomhed om foreningen.
Vigtigt med fokus på skoler. Der er allerede søgt penge til at udsende skolepjecen til samtlige landets skoler/SFOer + PPR.

Roskilde den 8. marts 2008

Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2007

Tid og sted:
Lørdag den 10. marts 2007
fra kl. 11.00 – 14.00
på Roskilde Amt Sygehus, mødelokal 1 & 2

Formand Hanne Sigaard (HS) bød velkommen.

 

pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Birger Langebeck blev valgt til dirigent. Pia Rasmussen blev valgt til referent. Helle Bundgård og Annie Larsen blev valgt som stemmetællere.

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og en kort beretning fra udvalgene
HS fremlagde bestyrelsens årsberetning og handleplan for 2007.
Hanne nævnte, at medlemstallet pr. 31. december 2006 var 732.
HS fremhævede den ny hjemmeside, som gik i luften den 8. marts 2007. Det har været en meget stor opgave at udvikle den nye hjemmeside, ikke mindst for Elizabeth Pöckel (EP), som har været hovedansvarlig for implementeringen og lagt et kæmpe arbejde i den nye hjemmeside. For yderligere oplysninger, se formandens beretning her.

Der var følgende kommentarer til formandens beretning:

Der blev udtrykt begejstring over foreningens pjecer. De er skrevet i et godt sprog og er derved let forståelige. Bestyrelsen fik ros over at have nået så meget siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen valgte i efteråret at få bogholderi- og regnskabsmæssig bistand fra Michael Christensen, som gennemgik årsrapporten og uddybede de forskellige poster.

Årsrapporten blev godkendt.

pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år Kasserer Irene Bøggild fremlagde budget for 2007.

Budgettet blev godkendt.

pkt. 6. Behandling af indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen:

Ændring af vedtægter for foreningen.
Bestyrelsen foreslår flg. udvidelse af vedtægterne §2:
Ingen medlemmer må bruge eller misbruge foreningens navn i egen interesse. Hverken kommercielt eller personligt. En overtrædelse heraf kan betyde eksklusion af foreningen efter en beslutning i bestyrelsen.

Medlemmer, der har kommercielle interesser inden for foreningens område og deltager i bestyrelsesarbejdet, i arbejdsgrupper eller i lokalgrupper, kan ikke deltage i afstemninger eller drøftelser, der måtte vedrøre det område, hvor den pågældende har sin kommercielle interesse. Ved kommerciel interesse forstås ethvert økonomisk engagement inden for foreningens område, som foreningen ikke er initiativtager til.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

pkt. 7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på kr. 200 for familiemedlemskab og kr. 500 for institutionsmedlemskab.

Kommentarer til kontingent:

Der blev spurgt til muligheden for at hæve kontingentet. Bestyrelsen mener, at kontingentet bør holdes på et lavt niveau, idet man så i stedet kan appellere til, at de, der har råd, kan yde en donation til foreningen i stedet.

Kontingentsatserne blev vedtaget.

pkt. 8. Valg i henhold til vedtægterne
Anne Marie Klysner Møller blev genvalgt (for to år)
Irene Bøggild modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Frank Schrøder (for to år) Susan Udstad Pedersen modtog ikke genvalg og i stedet blev valgt Tina Casthøj (for to år)
Bettina Beck udtrådte og i stedet blev valgt Jacob Amholt (for et år)
Marianne Beske og Stine Eg blev valgt som suppleanter for et år.

pkt.9. Eventuelt
EP præsenterede den ny hjemmeside.

HS ”afslørede”, at foreningen har fået et lokale i Allehelgensgade 13, 4000 Roskilde. Foreningen overtog lokalet den 1. marts, og arbejdet med at flytte ind går meget snart i gang. Viceborgmesteren i Roskilde har indvilget i at komme og ”klippe snoren over” ved åbning, som evt. kunne finde sted ved en reception ifm. foreningens fødselsdag den 6. maj. Susan Udstad Pedersen foreslog, at man kunne holde en form for auktion på dagen og derved indsamle penge til foreningen. Bestyrelsen arbejder videre med idéerne.

Roskilde den 10. marts 2007

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2006

Tid og sted: 11.03.06. Kl. 13.00 – 15.00. Roskilde Amt Sygehus Auditorium

Til stede: Irene Bøggild, Hanne Sigaard, Lene Thorsager, Pia Rasmussen, Susan Pedersen, Bettina Beck, Elizabeth Pöckel, Birger Langebeck, Morten Steffensen, Helle Bundgaard, Anne Marie Møller, Jonna Jepsen, Marianne Beske, Grete Agerbak, Kirsa Holte Thorup.

Formand Irene Bøggild bød velkommen.

pkt. 1.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Birger Langebeck blev valgt til dirigent. Elizabeth Pöckel blev valgt til referent. Grethe Agerbak og Kirsa Holte Thorup blev valgt som stemmetællere.

pkt. 2.

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3.

Bestyrelsens årsberetning og en kort beretning fra udvalgene

Irene Bøggild fremlagde bestyrelsens årsberetning og handleplan for 2006. Der var følgende diskussioner ifm. formandens beretning:
Donationer blev diskuteret. Da foreningen mangler mange donationer, før vi kan godkendes efter ligningsloven §8A og blive berettiget til at modtage arv og gaver, vil vi arbejde mere på at gøre omverdenen opmærksom på muligheden for at donere.

Der er flere frivillige poster, der mangler at blive besat. Derfor vil vi lave en jobbørs/opgavebørs på websitet, hvor vi opfordrer interesserede til at søge og gøre mere opmærksom på muligheden for at vælge opgaver.
Der blev spurgt om støttemuligheder til lokalgrupper. Irene Bøggild svarede, at lokalgrupper kan søge om midler, og at vi gør lokalgrupper opmærksom på muligheden. Dog har foreningen begrænsede midler. Flere af grupperne har mulighed for at søge fra puljer i deres egne kommuner. Hanne Sigaard fremlagde beretning for PR-udvalget og status på trykte materialer.

Webmaster Morten Steffensen fremlagde beretning for hjemmesideudvalget inkl. statistikker for nuværende website. Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

pkt. 4.

Gennemgang og godkendelse af regnskabet

Lene Thorsager gennemgik årsregnskabet og forklarede de forskellige poster.
Regnskabet til godkendt.

pkt. 5.

Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Lene Thorsager fremlagde budget for 2006. Vi har ikke fået alle de tilskud, vi havde forventet, fx har vi ikke fået de 80.000 kr. til afholdelse af landsmøde i september.
Der blev diskuteret donationshvervning, da målet er 300 stk. før udgangen af 2006.

Budgettet blev godkendt.

pkt. 6.

Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægter for foreningen.
Bestyrelsen foreslår & 11 ændret fra:
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på 6 personer er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formand og to bestyrelses-medlemmer vælges i lige år for to år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for to år.
til
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på 7 personer er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Formand og tre bestyrelses-medlemmer vælges i lige år for to år, og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år to år.
Udvidelsen af bestyrelsen er nødvendig, da der er mange opgaver og flere ubesatte poster i foreningen. Der er behov for flere kræfter.
Muligheden for at ansætte en person nogle timer om ugen til et sekretariat blev diskuteret. Pt. er der ikke penge til det i budgettet, men vi søger til drift hvert år.
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

pkt. 7.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på kr. 200,- for privatpersoner og kr. 500,- for institutionsmedlemmer. Det blev nævnt, at vi ind imellem får forespørgsler fra enlige forsørgere om en evt. nedsættelse, men da kontingentet er så beskedent, var der enighed om, at det fastholdes.
Kontingentsatserne blev vedtaget.

pkt. 8.

Valg i henhold til vedtægterne

Hanne Sigaard blev enstemmigt valgt som formand.
Anne Marie Klysner Møller og Pia Rasmussen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer i 1 år.
Bettina Beck og Elizabeth Pöckel blev genvalgt for 2 år. Marianne Beske blev valgt som 1. suppleant for 1 år og Morten Steffensen blev valgt som 2. suppleant for 1 år.

Pkt.9.

Eventuelt

Det blev diskuteret, om der var nogle krav til, at medlemmer i bestyrelsen ikke måtte have relateret arbejde, fx en kommerciel forretning der havde noget med præmature børn at gøre. Der var enighed om, at vi skal passe meget på med ikke at blande foreningens og kommercielle interesser sammen. Derfor vil foreningen være så åben som muligt mht. evt. samarbejde og bestræbe sig på ikke at fremhæve en virksomhed frem for en anden. Derfor indeholder fx udkast til sponsoraftale et krav om, at der skal være min. 5 virksomheder, der sidestilles.

Mulighed for at deltage i Babymessen blev diskuteret. Det er en vigtig måde at få eksponering på, men der er desværre ikke midler eller ressourcer til det i 2006, da der er flere tiltag med højere prioritet. Aktivering af frivillige blev ligeledes diskuteret, set i lyset af manglende ressourcer. Vi skal være bedre til at følge op på medlemmers interessere i at bidrage.

Donationer blev diskuteret igen under dette punkt. Muligheden for at lave en hvervningskonkurrence blev også diskuteret. Bestyrelsen vil arbejde på mulighederne.

Roskilde d. 11. marts 2006.

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening

Tid og sted: 12.03.05. Kl. 11.00 – 14.00. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup

Til stede: Majbrit Hedegaard Bennedsen, Irene Bøggild, Hanne Sigaard, Lene Thorsager, Pia Rasmussen, Steen Andersen, Susan Pedersen, Bettina Beck, Elizabeth Pöckel, Vibeke Andersen, Niels Andersen, Morten Steffensen, Helle Bundgaard

Formand Majbrit Hedegaard Bennedsen bød velkommen.

 

pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællerSteen Andersen blev valgt til dirigent. Pia Rasmussen blev valgt til referent. Helle Bundgaard og Elizabeth Pöckel blev valgt som stemmetællere.

 

pkt. 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingenDirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Forretningsordenen blev godkendt.

 

pkt. 3. Bestyrelsens årsberetning og en kort beretning fra udvalgeneMajbrit Bennedsen fremlagde bestyrelsens årsberetning. Materiale udleveret.

Der var følgende spørgsmål til formandens beretning:

Morten Steffensen spurgte til, hvorledes foreningens 5-års fødselsdag den 6. maj 2005 vil blive markeret, samt hvor man kan evt. kan læse mere om arrangementet. Der vil være et indlæg i det næste Livsblad, og en jubilæumsfolder vil blive sendt til diverse fagblade og lokalaviser.

Elizabeth Pöckel spurgte til, hvad foreningens PR-arbejde omfatter. Majbrit Bennedsen redegjorde kort for foreningens PR-arbejde og bemærkede i den forbindelse, at det er et område, som bestyrelsen vil arbejde meget mere med i den kommende tid.

Webmaster Morten Steffensen fremlagde beretning for hjemmesideudvalget. Materiale udleveret. Helle Bundgaard gjorde opmærksom på, at der skal søges penge til CMS-system.

Hanne Sigaard fremlagde beretning for PR-udvalget. Pjece til Socialforvaltningen bliver genoptrykt. Pjece til læger og sundhedsplejersker er i layout. Der er søgt penge til en pjece til lærere. PR-udvalget bestod frem til 1. februar af Jonna Jepsen og HS, hvor PR-udvalget blev sat på standby, indtil bestyrelsen får fastlagt de nærmere retningslinjer for PR-strategien.

Susan Pedersen foreslog en pjece til daginstitutioner. Foreningen har allerede udgivet en sådan.

Elizabeth Pöckel spurgte til, hvorledes pjecen til socialforvaltningen er blevet modtaget. Hanne Sigaard oplyste om, at der har været diskussion om § 82, idet denne paragraf administreres forskelligt i de enkelte forvaltninger.

Morten Steffensen spurgte til babymessen. Han deltog selv på messen i Øksne-hallen i Kbh. sidste år og fandt det positivt. Morten Steffensen foreslår, at man deltager på flere messer, evt. nedsætter et udvalg, som arbejder med dette område. Messeudstyr: Elizabeth Pöckel oplyste, at hun i sit arbejde fremstiller sådant udstyr.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

pkt. 4. Gennemgang og godkendelse af regnskabetLene Thorsager gennemgik årsregnskabet. Steen Andersen gjorde opmærksom på, at der skal flere gaveindbetalinger til for at fastholde godkendelse iht. ligningsloven. Dette er vigtigt for at opnå humanitær rabat. Der har kun været 3 gaveindbetalinger. Det forventes, at dette antal vil stige, når der bliver gjort mere opmærksom på muligheden, fx via foreningens jubilæumsfolder, samt når foreningen får et betalingsmodul på hjemmesiden. Steen Andersen foreslog, at posten kontingent og gaver for fremtiden splittes op i regnskabet.

Lene Thorsager uddybede posten ”Konsulentbistand”, som bl.a. indeholder udgifter til foreningens ansøgning til ”Reklame for alvor”-kampagnen. Steen Andersen fortalte kort om foreningens ansøgning, hvor foreningen ikke kom i betragtning i 2004. Steen Andersen foreslog, at foreningen søger igen i 2005 – der er ansøgningsfrist i maj.

Steen Andersen spurgte til posten vedrørende § 115-midler fra Københavns Amt på kr. 3.000, som er blevet tilbagebetalt. Pengene blev udbetalt til transport til støttekorps i København, men det har ikke været muligt at afholde et arrangement, hvor pengene kunne bruges.

Regnskabet til godkendt.

pkt. 5. Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende årLene Thorsager fremlagde budget for 2005. Steen Andersen efterlyste en sammenligning mellem budget og årsrapport.

Steen Andersen nævnte, at det er vigtigt, at driftsomkostninger bliver fordelt på aktiviteter/projekter, idet det ikke er nemt at opnå støtte til drift. Jo flere aktiviteter, desto større mulighed for at opnå støtte. Han redegjorde for forskellen på de forskellige økonomiske kilder, hvor nogle er bundet til et projekt, mens andre er frie midler. Det er normalt, at der anvendes 10-12% til administration af bundne midler. Morten Steffensen spurgte til, hvad niveauet af foreningens egenkapital bør være. Steen Andersen oplyste, at målet må være at have midler til ét års drift af foreningen, idet det er vigtigt med frihed for foreningen, så man ikke er afhængig af offentlige midler.

Budgettet blev godkendt.

pkt. 6. Behandling af indkomne forslagForslag fra bestyrelsen:
Ændring af vedtægter for foreningen.
Steen Andersen gjorde opmærksom på, at regnskab og vedtægtsændringer bør udsendes inden generalforsamlingen. Vedtægterne er blevet kortet ned. Materiale udleveret. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.Lokale vedtægter for regioner/lokale afdelinger.Planen er, at der etableres ca. 12 regioner, som knytter sig til områderne omkring sygehuse med neonatalafdeling. Der blev udtrykt bekymring om den geografiske spredning ift. at regionerne skal dække et stort geografisk område. Lene Thorsager præciserede, at der kan oprettes lokalafdelinger under regionerne. Elizabeth Pöckel nævnte, at der kræves mange frivillige til at drive regionerne. Bestyrelsen nævnte, at man er klar over, at vi ikke er nået så langt endnu, men at man håber, at der kan etableres et par regioner snart, og at der tilknyttes en kontaktperson til en region, som kan stå for at søge midler m.v. Elizabeth Pöckel spurgte endvidere, om bestyrelsesmedlemmer i en region skal bo i området, hvilket Steen Andersen bekræftede.Der var diverse spørgsmål til etableringen af regioner, som bl.a. Irene Bøggild besvarede.Morten Steffensen udtrykte ønske om, at det blev overvejet at yde tilskud til regioner. Det blev præciseret, at det er meningen at regionerne i videst mulige omfang selv søger midler. Disse midler vil tilhøre den enkelte region.
Regionsvedtægterne blev enstemmigt vedtaget.
pkt. 7. Fastsættelse af kontingentBestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på kr. 200 for privatpersoner og kr. 500 for institutionsmedlemmer. Steen Andersen spurgte til erfaringer med nedsættelsen fra sidste år. Lene Thorsager oplyste, at der er kommet rigtig mange nye medlemmer til, men om det skyldes nedsættelsen vides ikke. Kontingentet blev vedtaget.
pkt. 8. Fremlæggelse af handleplanerHanne Sigaard fremlagde bestyrelsens handleplan for 2005. Materiale udleveret.
Morten Steffensen spurgte til, om frivillige skal være medlemmer, hvilket blev bekræftet.
Morten Steffensen efterlyste materialet fra landsmødet, hvilket vil blive lagt ud på hjemmesiden.
pkt. 9. Valg i henhold til vedtægterneBettina Beck blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år, og Susan Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Lene Thorsager og Irene Bøggild blev genvalgt for 2 år. Elizabeth Pöckel blev valgt som 1. suppleant for 1 år, og Grete Agerbak blev valgt som 2. suppleant for 1 år.
Pkt.10. EventueltMorten Steffensen gjorde opmærksom på, at den under generalforsamlingen udleverede beretning for hjemmesiden forelå i udkast, idet der endnu ikke er læst korrektur.

Vibeke Andersen har talt med en journalist, som foreslog, at man sender en liste over de problemer, som foreningens medlemmer kæmper med, til socialministeren. Irene Bøggild nævnte, at vi har området i tankerne. Vi har dog ikke lige p.t. ressourcer til at påbegynde et sådan projekt.

Helle Bundgaard spurgte, om bestyrelsen har overvejet at lukke flere dele af hjemmesiden for ikke-medlemmer. Dette overvejes i bestyrelsen. Dette afhænger dels af mulighederne herfor, som bliver større, når foreningen får et CMS-system, og dels af, hvad formålet med hjemmesiden er, dvs. om vi ønsker, at det skal være et sted, hvor man kan tilegne sig megen viden. Faren ved at hjemmesiden er meget åben er, at vi taber medlemmer. Morten Steffensen foreslår, at man skaffer sig indsigt i, hvordan andre foreninger gør. Susan Pedersen spurgte om, hvilke områder det i så fald skulle være. Helle Bundgaard foreslog fx beretningerne, og der var forslag om at lukke debatforum og svar på spørgsmål til fagpanel. Elizabeth Pöckel nævnte en forening, hvor der er meget lukket, og hendes erfaring er, at man skal passe på med at lukke for meget. Irene Bøggild nævnte problemet med, at der er så mange hits på hjemmesiden, som ikke står mål med medlemsantallet.

Morten Steffensen foreslog, at der udarbejdes materiale til alle uddannelsessteder til studerendes brug. Majbrit Bennedsen mener, at de studerende nok skal finde os, når de har brug for os.

Steen Andersen spurgte, om man har overvejet at uddele materiale til biblioteker. Dette har bestyrelsen talt om. Der skal ansøges hos det enkelte bibliotek for at få tilladelse til at få materialet på tidsskriftshylden, idet bestyrelsen ikke ønsker, at foreningens materiale blot ender i diverse-bunken. Det vil derfor kræve ganske meget arbejde at få foreningens materiale ud til bibliotekerne.

 

Hinnerup d. 12. marts 2005.

Referent: Pia Rasmussen

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2004 Dato: 27. marts 2004
Sted: Roskilde

Til stede: Majbrit Hedegaard Bennedsen, Lene Thorsager, Grete Agerbak, Pia Rasmussen, Irene Bøggild, Anne Marie Møller, Hanne Sigaard, Jonna Jepsen, Morten Steffensen, Steen Andersen, Helle Bundgaard, Bettina Beck, Helle Gram, Marianne Beske, Mette Kisku

Formand Majbrit Hedegaard Bennedsen bød velkommen og redegjorde for dagens program.

pkt. 1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Steen Andersen blev valgt til dirigent. Hanne Sigaard blev valgt til referent. Helle Gram og Marianne Beske blev valgt til stemmetællere.

pkt. 2.

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Steen Andersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at den udsendte dagsorden opfyldte vedtægternes bestemmelser.
Pkt. 7 og pkt. 9 i forretningsordenen blev fraveget.

pkt. 3.

Bestyrelsens årsberetning samt beretning fra udvalgene

Majbrit Hedegaard Bennedsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Beretningen blev godkendt med følgende bemærkninger: Morten Steffensen ville gerne, at arbejdet i lokalgrupperne blev intensiveret. Efterfølgende snak om, hvordan dette kan lade sig gøre. Det kræver ildsjæle, men selv om de er der, så er det alligevel svært at fastholde medlemmerne i lokalgrupperne. Lokalgruppen i Århus er velfungerende, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der her er blevet arrangeret forskellige foredrag, som har kunnet tiltrække folk. Bettina Beck foreslog, at man bruger Net-avis samt lokalaviserne til både at reklamere for og fortælle om forskellige arrangementer.

Morten Steffensen aflagde beretning om foreningens hjemmeside.
Jonna Jepsen aflagde beretning om arbejdet i det politiske udvalg.
Hanne Sigaard aflagde beretning om PR-udvalgets arbejde. Morten Steffensen foreslog, at der, når der udarbejdes en ny pjece, gøres opmærksom på det i relevante fagblade. Irene Bøggild foreslog, at der kobles en artikel/en historie på, når der udgives nye pjecer.
Anders Terp fra bladudvalget var forhindret i at deltage.

pkt. 4.

Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Lene Thorsager gennemgik årsregnskabet. Årsregnskabet blev godkendt.

pkt. 5.

Gennemgang og godkendelse af budget for indeværende år

Grete Agerbak gennemgik budgettet for 2004. Steen Andersen bemærkede, at det afsatte beløb, 35.000,- kr. til Webhotel og drift af hjemmeside, er sat for lavt. Morten Steffensen foreslog, at budgettet gøres mere gennemskueligt ved at medregne de poster, som man ved, der er bevilget. Budgettet blev vedtaget.

pkt. 6.

Behandling af indkomne forslag

Majbrit Hedegaard Bennedsen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Ændring § 3:
Som medlem af foreningen optages familiemedlemmer, støttemedlemmer og institutionsmedlemmer. Indmeldelse kan ske til foreningen. Udmeldelse kan ske til enhver tid, men der gives ingen kontingentrefusion ved udmeldelse.
Familie- og institutionsmedlemmer har adgang til samtlige aktiviteter i foreningen. Støttemedlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til åbne foredrag samt foreningens generalforsamlinger.
Adgang til website, fagpanel og emnerådgivning er åben for alle, også ikke- medlemmer. Dog kan enkelte områder forbeholdes medlemmerne.
Ændres til:
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, familier, institutioner og virksomheder, herunder fonde og lignende. En familie eller en virksomhed/ fond betragtes som ét medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til kassereren eller til en af bestyrelsen anvist adresse, fx sekretariatet, der bekræfter medlemskabet. Udmeldelse kan ske til enhver tid, men der gives ingen kontingentrefusion ved udmeldelse.
Alle medlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til generalforsamlingen og foreningens aktiviteter.

Ændring § 5:
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, som er valgt på generalforsamlingen. Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ændres til:
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet føres på en forsvarlig måde. Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ny § 5a Lokale afdelinger:
Bestyrelsen i Dansk Præmatur Forening kan oprette lokale afdelinger/ regioner. Til hver lokal afdeling/region skal der nedsættes en bestyrelse, som arbejder under de samme vedtægter som landsforeningen. En lokal afdeling skal have mindst 15 medlemmer.

Ændring § 9:
Familie- og institutionsmedlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.
Familiemedlemmer har to stemmer per familie, institutionsmedlemmer har to stemmer per institution. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ét medlem ønsker det. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er beslutninger om at ophæve foreningen (se § 14).
Ændres til:
Alle medlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede på generalforsamlingen og har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved

fuldmagt. Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten

pkt. 7.

Fastlæggelse af kontingent for familie-, støtte- og institutionsmedlemmer

Majbrit Hedegaard Bennedsen fremlagde bestyrelsens forslag til ændring af kontingentsatser. Det blev vedtaget, at almindelige medlemmer fremover betaler 200,- kr. og institutionsmedlemmer 500,- kr. Institutionsmedlemmer modtager fremover fem blade mod ét på nuværende tidspunkt.

pkt. 8.

Fremlæggelse af handleplaner

Majbrit Hedegaard Bennedsen fremlagde bestyrelsens tanker omkring handleplan for 2004. Der foreligger ikke en handleplan på tryk, da bestyrelsen på nuværende tidspunkt er i gang med et samarbejde med Steen Andersen fra firmaet “LedsagerGruppen” omkring udvikling af foreningen. Arbejdet skulle gerne resultere i, at der til Landsmødet i september 2004 foreligger en plan, indeholdende visioner og strategier for det fremtidige arbejde.

pkt. 9.

Valg i henhold til vedtægterne

Majbrit Hedegaard Bennedsen blev genvalgt som formand for to år. Hanne Sigaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Pia Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for to år. Irene Bøggild blev valgt til bestyrelsesmedlem for et år. Anne Marie Møller blev valgt som 1. suppleant for et år. Susanne Theil blev valgt som 2. suppleant for et år.

Pkt.10.

Evt.

Marianne Beske, der er ansat inden for forsvaret, tilbød at undersøge, om bestyrelsesmøderne fremover kan afholdes på kasernen i Fredericia.

Roskilde d. 27. marts 2004. Referent: Hanne Sigaard

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2003 Dato: 15. marts 2003
Sted: Middelfart Kursuscenter

Til stede: Helle Gram, Sonny Davidsen, Ulla Davidsen, Pia Rasmussen, Majbrit Bennedsen, Hanne Lou, Annette Christiansen, Pernille Østergaard, Trine Boardman, Bettina Beck, Lone Rasmussen, Helle Bundgaard, Morten Steffensen, Lene Thorsager, Jonna Jepsen, Helle Solhof, Irene Bøggild, Anders Terp, Hanne Sigaard.

Jonna Jepsen bød velkommen.

pkt. 1.

Anders Terp blev valgt som dirigent.
Hanne Sigaard blev valgt som referent.
Annette Christiansen, Pernille Østergaard og Helle Gram blev valgt som stemmetællere.

pkt. 2.

Forretningsordenen blev godkendt.

pkt. 3.

Jonna Jepsen fremlagde bestyrelsens årsberetning. Årsberetningen blev godkendt. Beretninger fra hhv. bladudvalg, PR-udvalg, hjemmeside og politisk udvalg blev fremlagt.

pkt. 4.

Helle Solhof fremlagde årsregnskabet.
Kommentar: Ved udarbejdelse af regnskab for 2003 ser bestyrelsen sammen med revisionsfirmaet på en anden opdeling af driftsudgifter, så foreningens aktiviteter fremstår som et selvstændigt punkt.
Årsregnskabet blev godkendt.

pkt. 5.

Helle Solhof fremlagde budgettet for 2003.
Hjemmesiden blev foreslået tilgodeset med lidt flere midler til fx udvikling. Budgettet blev godkendt.

pkt. 6.

Vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen:
Ændring § 2, stk. 2:
Når medlemmer såvel som bestyrelsesmedlemmer udtaler sig om subjektive, personlige holdninger/erfaringer, skal det understreges, at udtalelsen ikke nødvendigvis er udtryk for foreningens holdning.
Ændres til:
Når medlemmer såvel som bestyrelsesmedlemmer udtaler sig om subjektive, personlige holdninger/erfaringer og om overordnede, generelle forhold for præmature børn og deres familier, er de private personer og repræsenterer i den sammenhæng ikke foreningen, hvilket i en sådan situation skal gøres klart for tilhørerne.
Ændringen blev vedtaget.

Tilføjelse til § 3:
Familie- og institutionsmedlemmer har adgang til samtlige aktiviteter i foreningen. Støttemedlemmer modtager foreningsbladet og har adgang til åbne foredrag samt foreningens generalforsamlinger.
Adgang til website, fagpanel og emnerådgivning er åben for alle, også ikke-medlemmer.
Tilføjelse vedtaget med flg. tilføjelse af ordlyd: Dog kan enkelte områder forbeholdes medlemmerne.

Ændring § 5:
Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Bilag kontrolleres af en intern revisor, som er valgt af generalforsamlingen.
Ændres til:
Regnskabet revideres og kontrolleres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ændringen blev vedtaget.

Ændring § 7:
Den ordinære generalforsamling afholdes efter indkaldelse i medlemsbladets februarnummer.
Ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes efter indkaldelse senest medio februar.
Ændringen blev vedtaget.

Sletning § 10:
Den interne revisor, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges for to år ad gangen af generalforsamlingen.
Det blev vedtaget at slette denne sætning.

Tilføjelse til § 11:
Aktive deltagere i foreningsarbejdet, bl.a. i støttekorps, lokalgrupper og i emnerådgivningen, skal være ordinære medlemmer af foreningen, dvs. familie- eller institutionsmedlemmer.
Tilføjelsen blev vedtaget.

pkt. 7.

Bestyrelsen foreslog, at de nuværende kontingentsatser blev bibeholdt. Dette blev vedtaget.

pkt. 8.

Jonna Jepsen fremlagde handlingsplaner for 2003.

pkt. 9.

Dorthe Pedersen blev valgt til kasserer. Helle Solhof modtog valg på Dorthe Pedersens vegne. Lene Thorsager modtog genvalg som bestyrelsesmedlem. Sonny Davidsen modtog valg som bestyrelsesmedlem for to år.
Irene Bøggild modtog genvalg som 1. suppleant for et år. Anne Marie Møller blev valgt som 2. suppleant for et år. Morten Steffensen modtog valg på Anne Marie Møllers vegne. Ekstraordinært:

Valg af formand: Majbrit Hedegaard Bennedsen modtog valg som formand for et år. Pia Rasmussen modtog valg som bestyrelsesmedlem for et år.

Pkt.10.

Lene Thorsager takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt stykke arbejde i foreningen. Alle har bidraget med gode kræfter til foreningens udvikling siden dens start i maj 2000.

Helle Solhof takkede af.
Jonna Jepsen takkede af med et tilbageblik på foreningen gennem sit virke som formand i tre år.

Referent: Hanne Sigaard Middelfart d. 15. marts 2003.

EXTRAORDINÆRE GENERAL FORSAMLING

Referat af ekstraordinær generalforsamling i
Dansk Præmatur Forening, lørdag d. 20. september 2003.

Formanden bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig.

Ad pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Morten Steffensen blev valgt til dirigent. Hanne Sigaard blev valgt til referent. Grete Agerbak og Malene Ratajczak blev valgt til stemmetællere.
Morten Steffensen konstaterede, at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er sket i henhold til vedtægterne.

Morten Steffensen gennemgik forretningsordenen for afholdelse af generalforsamling.
Formanden, Majbrit Bennedsen, redegjorde for foreningens problemer med at finde en kandidat til kassererposten og glædede sig over, at det er lykkedes at finde Grete Agerbak, som er villig til at stille op til den ledige post.

Ad pkt. 2. Valg af ny kasserer i henhold til vedtægterne Grete Agerbak blev enstemmigt valgt til kasserer.

Ad pkt. 3. Eventuelt og afslutning Intet

Vejle d. 20.09.2003 Referent: Hanne Sigaard

Emne: Ordinær generalforsamling i Dansk Præmatur Forening 2002 Dato: 16. marts 2002
Sted: Sankt Annagade Skole, Århus.
Til stede: 26 personer

Jonna Jepsen bød velkommen.

pkt. 1.

Palle Aarøe blev valgt som dirigent.
Anne Marie Møller blev valgt som referent.
Som stemmetællere valgtes Helle Gram og Pernille Østergaard.

pkt. 2.

Dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen blev godkendt.

pkt. 3.

Jonna Jepsen aflagde bestyrelsens årsberetning. Repræsentanter for div. udvalg fremlagde deres beretninger. Årsberetningen blev godkendt.

pkt. 4.

Helle Solhof fremlagde regnskab og forslag til økonomisk handlingsplan for år 2002. Regnskabet blev godkendt.

pkt. 5.

Der var ikke indkommet ændringsforslag til vedtægter, udover dem bestyrelsen selv havde. Ændringsforslag af § 1 blev vedtaget.
Ændringsforslag af § 4 blev vedtaget.
Ændringsforslag af § 5 blev vedtaget.

Ændringsforslag af § 8 pkt. 7 blev foreslået ændret til: Fastsættelse af kontingent for: A: familiemedlemskab B: Støttemedlemskab C: Institutionsmedlemsskab.
Forslaget blev vedtaget.

Ændringsforslag af § 10 blev vedtaget. Ændringsforslag af § 13 blev vedtaget. Ændringsforslag vedhæftet.

pkt. 6.

Familiemedlemsskab blev foreslået fastsat til kr. 250,- Støttemedlemsskab blev foreslået fastsat til kr. 150,- Institutionsmedlemsskab blev foreslået fastsat til kr. 500,-

Forslagene blev diskuteret og ved afstemning blev det vedtaget at familiemedlemsskab og institutionsmedlemsskab skal have samme kontingentsats kr. 300,- Kontingent for støttemedlemsskab blev ved afstemning fastsat til kr. 200,-

pkt. 7.

Budget for år 2002 blev fremlagt og taget til efterretning.

pkt. 8.

Jonna fremlagde handlingplan for år 2002.

pkt. 9.

Der blev foretaget valg i henhold til vedtægter:
Jonna Jepsen blev genvalgt som formand for 2 år.
Anne Marie Møller blev genvalgt som sekretær for 2 år. Hanne Sigaard blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Birgit Munksø blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. Marianne Juhl Nielsen blev valgt som suppleant for 1 år. Irene Bøggild blev valgt som suppleant for 1 år.
Peter Ejlersen blev valgt som intern revisor for 2 år.

Pkt.10.

Der blev stillet forslag om at Livsbladet skulle ligge på alle neonatalafdelinger, så forældre havde mulighed for at læse i det. Dette vil bestyrelsen tage med i deres overvejelser.

Det blev foreslået, at DPF åbner for muligheden af at indrykke annoncer i Livsbladet og på hjemmesiden. Jonna Jepsen forklarede de etiske overvejelser, bestyrelsen har gjort sig i denne forbindelse. Palle Aarøe gjorde opmærksom på, at et sådan forslag skal fremsættes inden GF. Jonna Jepsen inviterede til at komme med forslag til næste års GF.

Refereret 16. marts 2002 Anne Marie Møller.

Emne: Ordinær generalforsamling i DPF 2001 Dato: 17. marts 2001

Sted: Kildegården, Roskilde. Til stede: ca. 30 personer

pkt. 1.

Palle Aarøe valgt som dirigent.
Anne Marie Møller valgt som referent. Som stemmetællere valgtes Tina og Peter.

pkt. 2.

Forretningsorden for generalforsamlingen blev godkendt.

pkt. 3.

Jonna aflagde bestyrelsens årsberetning, denne blev godkendt.

pkt. 4.

Regnskabet blev godkendt.

pkt. 5.

Ændringsforslag af § 1 blev vedtaget. Ændringsforslag af § 3 blev vedtaget. Ændringsforslag af § 10 blev vedtaget.

pkt. 6.

Uændret kontingent blev vedtaget.

pkt. 7.

Budget for år 2001 blev taget til efterretning.

pkt. 8.

Jonna fremlagde handlingplan for år 2001.

pkt. 9.

Lene Pedersen blev genvalgt som næstformand.
Helle Solhof blev genvalgt som kasserer.
Lene Thorsager blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Heidi Morsing præsenterede sig og blev valgt som bestyrelsesmedlem. Heidi er på valg igen i år 2002.
Trine Boardman præsenterede sig og blev valgt som 1. suppleant. Birgith Schow præsenterede sig og blev valgt som 2. suppleant.

Pkt.10.

Intet.

Refereret 19. marts 2001 Anne Marie Møller.